Vizes játszótér

Zöld területek és játszóterek
  • Projekt szerző

    Ildiko Peter
  • Publikálva

    2019. július 18.

  • Szavazat

      16

A projekt leírása

A projekt leírása

Mi­ért kell Szé­kely­ud­var­hely­re vi­zes ját­szó­tér? Mert víz­ben és víz­zel ját­sza­ni jó. A vá­ro­si kör­nye­zet­ben fel­nö­vő gye­re­kek­nek alig van le­he­tő­sé­gük arra, hogy ter­mé­sze­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­ja­nak pan­csol­ni, ját­sza­ni pa­tak­ban, fo­lyó­ban. A vi­zes ját­szó­tér le­he­tő­sé­get te­remt arra, hogy a gye­re­kek sza­ba­don, el­len­őr­zött kö­rül­mé­nyek kö­zött ját­szod­ja­nak a víz­zel, itt ki­él­he­tik kre­a­ti­vi­tá­su­kat.
A mi vi­zes ját­szó­te­rünk stí­lu­sa egye­di, for­ma­vi­lá­ga át­lát­ha­tó, tar­tal­maz ok­ta­tó ele­me­ket. A fel­épí­té­se biz­ton­sá­gos, könnyen tisz­tít­ha­tó és kar­ban­tart­ha­tó, ele­mei időt­ál­lók. A vi­zes ját­szó­té­ren biz­ton­sá­gos és el­len­őr­zött kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­nak ját­sza­ni a víz­zel a gye­re­kek.

Hely­szín: Vá­ro­si Park

Mi­ért vá­lasz­tot­tuk ezt a hely­színt?

Mert itt sok ­min­den adott:
• ve­ze­té­kes víz
• ár­nyék
• már meg­lé­vő ját­szó­tér, aho­vá jár­nak a csa­lá­dok

A vi­zes ját­szó­tér egy üdí­tő, kü­lön­le­ges szín­folt­ja le­het vá­ro­sunk­nak.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

A vi­zes ját­szó­tér sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a ha­gyo­má­nyos ját­szó­tér­től. A já­ték fő ele­me a víz, ami­vel sok­fé­le mó­do­don le­het ját­sza­ni, csak a fan­tá­zi­ánk szab ha­tár. Fej­lesz­ti a gye­re­kek kre­a­ti­vi­tá­sát, min­dig új él­mé­nyek­kel tér­nek haza a ját­szó­tér­ről. A jól ki­vi­te­le­zett vi­zes ját­szó­tér vá­ro­sunk egyik látnivalója le­het, a vá­ros­la­kók és a hoz­zánk lá­to­ga­tó tu­ris­ták­nak nyá­ron ki­vá­ló csa­lá­di prog­rammá válhat. Tu­do­má­som sze­rint Ro­má­ni­á­ban ez len­ne az első vi­zes ját­szó­tér.

A projekt helyszíne

Városi Park

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

1 hónap hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Városlakók, elsősorban a kisgyerekes családok és a turisták

A projekt becsült költségvetése

5O.OOO lej

Hogyan vehetek részt a projektben?

Ter­ve­zés, egyez­te­tés, rész­ben a ki­vi­te­le­zés. A ter­ve­zé­si fá­zis­ban be­von­nám a vá­ros­ban élő és dol­go­zó szak­em­be­re­ket. A ki­vi­te­le­zés­ben se­gít­sé­get nyújt­hat­nak a he­lyi vál­lal­ko­zá­sok il­let­ve az ön­kén­te­sek.