Városnézés nyitott kisvonatból idegenvezetéssel

Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság
  • Projekt szerző

    Ember Attila
  • Publikálva

    2018. augusztus 14.

  • Szavazat

      61

A projekt leírása

Egy több „nyi­tott ko­csit„ von­ta­tó, moz­dony­ként ki­ala­kí­tott jár­mű mű­köd­te­té­se a vá­ros­la­kók, tu­ris­ták – mag­ha­tá­ro­zott sza­ka­szon tör­té­nő– vá­ro­si sé­tál­ta­tá­sá­ra, ide­gen­ve­ze­tő­vel, vagy CD-re rög­zí­tett tá­jé­koz­ta­tó hang­anyag han­go­sí­tá­sá­val. A kör­sé­ta so­rán a sé­ta­sza­kasz „ál­lo­má­sa­i­nál„, a fon­to­sabb mű­em­lé­kek­nél, ne­ve­ze­tes­sé­gek­nél, lát­ni­va­lók­nál az adott hely­szín­ről szól­na a tá­jé­koz­ta­tó szö­veg. Nyá­ri sze­zon­ban na­pon­ta órán­ként in­dul­na a kis­vo­nat a vá­ros­köz­pont­ból reg­gel­től es­tig.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ilyen még nem volt Szé­kely­ud­var­he­lyen, mi­köz­ben igény len­ne rá, a vá­ro­sunk­ban élő csa­lá­dok­nak is egy re­mek ki­kap­cso­ló­dá­si le­he­tő­ség len­ne, ugyan­ak­kor egy-egy tu­ris­ta­cso­port, vagy ide ki­rán­du­ló osz­tály bi­zo­nyá­ra ki­hasz­nál­ná ezt a le­he­tő­sé­get is, mint ér­de­kes­ség.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely vá­ros­köz­pont, mű­em­lé­kek, lát­vá­nyos­sá­gok kör­út­já­ra ter­ve­zett sza­kasz.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

2 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Vá­ros­la­kók, tu­ris­ták.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gít­het­nék a kis­vo­nat ál­tal érin­ten­dő ál­lo­má­sok, pon­tok, he­lyek ki­vá­lasz­tá­sá­ban, a kör­sé­ta sza­ka­szá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban.