Túl a sövényen Minta projekt Szavazásra nem jogosult

Zöld területek és játszóterek
A projekt leírása

Egy iz­gal­mas nö­vény­la­bi­rin­tus ki­ala­kí­tá­sát ja­va­so­lom, amely Ud­var­hely­szé­ket mu­tat­ná be egy-egy já­ra­tá­ban, fel­hív­va a fi­gyel­met a kör­nyék ne­ve­ze­tes­sé­ge­i­re, szép­sé­ge­i­re. A pro­jekt szín­te­ré­ül a Szej­két je­löl­ném meg, ott te­rül el ak­ko­ra te­rü­let, ame­lyen mind­ez ki­vi­te­lez­he­tő.Szó­ra­koz­ta­tó, és ok­ta­tó jel­le­ge mi­att min­den kor­osz­tály örö­met lel­het ben­ne a kis­is­ko­lá­sok­tól a kis­nyug­dí­ja­so­kig, nem­től és kor­tól füg­get­le­nül. A pro­jekt öt­le­tét Or­bán Ba­lázs mun­ká­ja ih­let­te, és egy pi­cit az Ő út­ját jár­hat­nánk be kép­le­te­sen, a ter­mé­szet lágy ölén. A te­ma­ti­kus já­ra­tok­ban zöld anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val, tár­lat­sze­rű­en le­het­ne be­mu­tat­ni a tér­ség ne­ve­ze­tes­sé­ge­it, mint pél­dá­ul a Har­gi­tát, Ivó völ­gyét, vagy akár a Szé­kely­tá­madt vá­rat. El­kép­ze­lé­se­im sze­rint egy­szer­re 4-8 em­ber be­fo­ga­dá­sá­ra len­ne ké­pes, és meg­kö­ze­lí­tő­leg 30 per­ces ,,bo­lyon­gást” ten­ne le­he­tő­vé. A la­bi­rin­tus­rend­szer fa­la­it sö­vény­nek al­kal­mas nö­vé­nyek vagy tu­ják al­kot­nánk. A la­bi­rin­tus köré fá­ból ké­szült pa­do­kat he­lyez­nék el. A ja­va­so­lom, hogy a park bő­vít­he­tő le­gyen.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez a pro­jekt elő­se­gí­te­né egy lo­kál­pat­ri­ó­ta és egy­ben kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­mód ki­ala­ku­lá­sát, és a tu­riz­mus fej­lő­dé­sét, fel­len­dí­té­sét. Fi­a­tal­ja­ink a sok elekt­ro­ni­kai kü­tyü fog­sá­gá­ban töl­tik gye­rek­ko­ruk 80%-át, ezért ki­emel­ke­dő­en fon­tos­nak tar­tom, mi­nél több ter­mé­szet kö­ze­li kö­zös­sé­gi tér ki­ala­kí­tá­sát, amely sza­ba­don ren­del­ke­zé­sé­re áll nem csak a gye­re­kek, de min­den ki­kap­cso­lód­ni vá­gyó szá­má­ra. Tel­je­sen egye­dül­ál­ló len­ne egész Er­dély te­rü­le­tén, így vár­ha­tó­an nö­vel­né az ide lá­to­ga­tó tu­ris­ták szá­mát.

A projekt helyszíne

Szej­ke

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

Nem tu­dom, nem ér­tek hoz­zá. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Kis­is­ko­lá­sok, fel­nőt­tek, nyug­dí­ja­sok, tu­ris­ták

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gí­tek a nö­vé­nyek, te­le­pí­té­sé­ben, és más ön­kén­te­sek to­bor­zá­sá­ban.