Szombatfalvi játszótér Szavazásra nem jogosult

Zöld területek és játszóterek
  • Projekt szerző

    Szocs Eva
  • Publikálva

    2018. június 27.

A projekt leírása

Egy új ját­szó­tér vagy ki­sebb kö­zös­sé­gi park lét­re­ho­zá­sát ja­vas­lom, amely­nek a szín­te­re Szé­kely­ud­var­he­lyen a Sas, Szom­bat­fal­vi és Rét ut­cák ta­lál­ko­zá­sá­nál len­ne. Itt ta­lál­ha­tó egy több éve nem hasz­nált vas­úti át­já­ró, mely­nek mind­két ol­da­lán fel­nőtt a fű, a gaz, csú­nya lát­vány fo­gad. Min­den kor­osz­tály­nak ki­csi­től – na­gyig szó­ra­koz­ta­tó jel­le­gű hely­szín len­ne. Mi­vel az em­lí­tett út­sza­ka­szon még busz­já­rat sincs, a gya­lo­go­sok szá­má­ra is pi­he­nő­he­lyet biz­to­sí­ta­na. El­kép­ze­lé­se­im sze­rint egy­szer­re 10-15 sze­mély be­fo­ga­dá­sá­ra len­ne ké­pes. Szük­ség len­ne egy pár ját­szó­té­ri elem­re (hin­ta, mász­ká­ló, li­bi­kó­ka, kőr­for­gó stb.) né­hány pad­ra és pár drb. fára, ami nyá­ri idő­szak­ban ár­nyé­kot is biz­to­sí­ta­na.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Újí­tás­ról be­szél­nénk a szó szo­ros ér­tel­mé­ben, mert a vá­ros ezen ne­gye­dé­ben még csak a kö­zel­ben sincs ját­szó­tér vagy ha­son­ló kö­zös­sé­gi hely. A kö­zös­ség szá­má­ra min­den­kép­pen épí­tő jel­le­gű len­ne, itt tud­ná­nak a kör­nyék fi­a­tal­jai ta­lál­koz­ni, is­mer­ked­ni és ját­sza­ni egy­aránt. Nem utol­só sor­ban szé­pí­te­né vá­ro­sunk össz­ké­pét is. Fon­tos­nak tar­tom mi­nél több ter­mé­szet kö­ze­li kö­zös­sé­gi tér ki­ala­kí­tá­sát, amely sza­ba­don ren­del­ke­zés­re áll nem csak a gye­re­kek, de min­den ki­kap­cso­lód­ni vá­gyó szá­má­ra.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely, szom­bat­fal­vi la­kó­ne­gyed, Sas-Szom­bat­fal­vi és Rét ut­cák ta­lál­ko­zá­sa.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

2-3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

El­ső­sor­ban a kis­ko­rú gye­re­kek, de a fel­nőt­tek, a szü­lők, nyug­dí­jas nagy­szü­lők is tud­ná­nak a pa­do­kon pi­hen­ni és be­szél­get­ni.

A projekt becsült költségvetése

60.000 lej.

Hogyan vehetek részt a projektben?

A kör­nyék fér­fi­jai köz­mun­ká­val tud­ná­nak se­gí­te­ni és ha szük­ség len­ne meg­szó­lí­ta­nánk pár ma­gán­vál­lal­ko­zót is, hogy a le­he­tő­sé­gek­hez mér­ten szpon­zo­ri­zál­ja­nak.