Székelyudvarhelyen indul a régióban elsőként a részvételi költségvetés

2018. június 30.

Az Önkormányzat május 31-i ülésén jóháhagyta a „Szólj bele” részvételi költségvetés programot.A program lényege, hogy bárki aki Székelyudvarhelyen él, dolgozik vagy tanul online úton ötletterveket nyújthat be, amelyekkel, meglátása szerint, hasznossá, élhetőbbé, szebbé teheti környezetét.

Székelyudvarhelyen indul a régióban elsőként a részvételi költségvetés

A pá­lyá­zók hat ka­te­gó­ri­á­ban te­het­nek ja­vas­la­to­kat: sé­tá­nyok, jár­dák, sé­tá­ló­he­lyek; köz­le­ke­dé­si le­he­tő­sé­gek; zöld­öve­ze­tek és ját­szó­te­rek; köz­te­rü­le­ti be­ren­de­zé­sek (kül­té­ri bú­tor­zat, köz­vi­lá­gí­tás stb.); ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis inf­ra­struk­tú­ra; di­gi­tá­lis vá­ros te­ma­ti­ká­ban oszt­hat­ják meg öt­le­te­i­ket.

A nyer­te­sek be­ke­rül­nek a 2019-as vá­ro­si költ­ség­ve­té­si terv­be. Egy terv ér­té­ke nem ha­lad­hat­ja meg a 100 ezer lejtt. A be­nyúj­tott ter­vek­nek tar­tal­maz­ni­uk kell az öt­let köz­ért­he­tő, váz­la­tos le­írá­sát, amit csa­tol­má­nyok­kal is ki le­het egé­szí­te­ni. Az öt­le­tek­nek nem le­het po­li­ti­kai, et­ni­kai vagy rek­lám ren­del­te­té­sük.