Székelyudvarhely akadálymentességi térképe és útvonal-tervezője

Digitális infrastruktúra/Smart city
  • Projekt szerző

    Orbán Alapítvány
  • Publikálva

    2018. augusztus 19.

  • Szavazat

      1131

A projekt leírása

Le­gyen Szé­kely­ud­var­hely az első ke­re­kes­szé­ke­sek­nek, il­let­ve ba­ba­ko­csi­val köz­le­ke­dők­nek al­kal­mas di­gi­tá­lis tér­kép meg­va­ló­sí­tá­sá­ban Ro­má­ni­á­ban! Gyak­ran nem az ál­la­pot, ha­nem a kör­nye­zet tesz fo­gya­té­kos­sá egy em­bert: jár­dák, út­pad­kák ma­gas­sá­ga, süp­pe­dé­se, szé­les­sé­ge, me­re­dek­sé­ge okoz prob­lé­mát.

A ke­re­kes­szék­kel vagy ba­ba­ko­csi­val köz­le­ke­dők­nek ko­moly prob­lé­mát je­len­te­nek a jár­dá­kon és gya­log­át­ke­lő­kön elő­for­du­ló kü­lön­bö­ző aka­dá­lyok: ma­gas pad­ka, szűk hely, egye­net­len fe­lü­let, me­re­dek út­sza­kasz. Ez nem csak a ter­vez­he­tő­sé­get, az egy­sze­ri el­ju­tást ne­he­zí­ti meg, de aka­dá­lyoz­za a vá­ro­si szol­gál­ta­tá­sok­hoz való hoz­zá­fé­rést, és tár­sa­dal­mi kap­cso­ló­dást, és vég­ső so­ron az él­he­tő éle­tet ez­rek szá­má­ra.

A pro­jekt cél­ja az ud­var­he­lyi gya­lo­gos inf­ra­struk­tú­ra aka­dály­men­tes­sé­gé­nek fel­mé­ré­se, amely a Ro­u­te4U aka­dály­men­tes­sé­gi út­vo­nal­ter­ve­ző­ben hasz­nál­va meg­fe­le­lő al­ter­na­tí­vát kí­nál az el­ju­tás­ra ki­nek-ki­nek az egyé­ni ké­pes­sé­gei sze­rint. Az út­vo­nal­ter­ve­ző we­bes fe­lü­le­ten és okos­te­le­fo­nos ap­pok­ban is el­ér­he­tő.

Így az in­for­má­ció se­gít­sé­gé­vel a moz­gá­suk­ban kor­lá­to­zott em­be­rek élet­mi­nő­sé­ge már ad­dig is ja­vít­ha­tó, amíg a szük­sé­ges inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek min­de­nütt el­ké­szül­nek. Rá­adá­sul a fel­mért ada­tok le­he­tő­sé­get ad­nak arra, hogy az Önkor­mány­zat ha­té­ko­nyan tud­ja ter­vez­ni a fej­lesz­té­se­it, és kor­lá­to­zott erő­for­rá­sok­ból is a le­he­tő leg­na­gyobb ja­vu­lást érje el a há­ló­zat aka­dály­men­tes­sé­ge szem­pont­já­ból.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

A pro­jekt a vá­ros­ban élő vagy ide­uta­zó em­be­rek moz­gá­sát, tár­sa­dal­mi in­teg­rá­ci­ó­ját se­gí­ti, élet­mi­nő­sé­gét ja­vít­ja. A ba­ba­ko­csit vagy ke­re­kes­szé­ket hasz­ná­lók ese­té­ben az elő­nyök egy­ér­tel­mű­ek. Ha mi ma­gunk nem is hasz­nál­juk eze­ket az esz­kö­zö­ket, ba­rá­ta­ink, ro­ko­na­ink kö­zött bi­zo­nyá­ra van aki hasz­nál­ja, vagy leg­alább bi­zo­nyos élet­sza­ka­szá­ban hasz­nál­ja. Te­hát a la­kos­ság nagy ré­sze szá­má­ra a pro­jekt vég­re­haj­tá­sa köz­vet­len elő­nyö­ket je­lent.

A kö­zös­ség tag­jai ter­mé­sze­te­sen ak­kor is fe­le­lős­sé­get érez­nek a kö­zös­ség töb­bi tag­já­nak élet­mi­nő­sé­gé­ért, ha ők ma­guk köz­vet­le­nül nem érin­tet­tek. Mind­annyi­unk szá­má­ra po­zi­tív vál­to­zást je­lent a tu­dat, hogy a vá­ro­sunk­ban azok az em­be­rek sin­cse­nek diszk­ri­mi­nál­va, akik a köz­le­ke­dé­sük so­rán va­la­mi­lyen se­géd­esz­közt kell, hogy igény­be ve­gye­nek.

Fon­tos tud­ni, hogy ami a moz­gá­suk­ban kor­lá­to­zot­tak­nak kö­ve­tel­mény, az a já­rók­nak is ké­nyel­mes. A kis lej­té­sű, szé­les jár­dák min­den­ki­nek ké­nyel­me­seb­bek, csak­úgy mint a ma­gas jár­da­sze­gély vagy sok lép­cső hi­á­nya. A pro­jekt vég­re­haj­tá­sa se­gít az Önkor­mány­zat­nak meg­ha­tá­roz­ni azo­kat a be­avat­ko­zá­si pon­to­kat, ahol kis be­fek­te­tés­sel is na­gyot ja­vít­hat az inf­ra­struk­tú­ra egé­szén. Így a kö­zös­ség szá­má­ra a pro­jekt vég­re­haj­tá­sa hosszú távú be­fek­te­tést je­lent egy él­he­tőbb vá­ro­sért.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely vá­ros egész te­rü­le­te.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

4 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Ke­re­kes­szék­kel köz­le­ke­dők – aka­dály­men­tes út­vo­na­lak és szol­gál­ta­tók in­for­má­ci­ó­ja Ba­ba­ko­csi­val köz­le­ke­dők – aka­dály­men­tes út­vo­na­lak és szol­gál­ta­tók in­for­má­ci­ó­ja Önkor­mány­zat – in­for­má­ció a gya­lo­gos inf­ra­struk­tú­rá­ról és a ha­té­kony fej­lesz­té­si le­he­tő­sé­gek­ről

A projekt becsült költségvetése

70000

Hogyan vehetek részt a projektben?

A pro­jekt nép­sze­rű­sí­té­se, il­let­ve a vá­ros fel­tér­ké­pe­zé­se.