Szabályzat

A Szólj bele! program szabályzata

1. Fejezet

Alapelv

A rész­vé­te­li költ­ség­ve­tés cél­ja, hogy Szé­kely­ud­var­hely ál­lam­pol­gár­ja­it be­von­ja egy de­mok­ra­ti­kus el­ve­ken ala­pu­ló tár­gya­lá­si fo­lya­mat­ba, mely­nek se­gít­sé­gé­vel kö­zö­sen ha­tá­roz­zák meg, hogy a he­lyi költ­ség­ve­tés­ben ren­del­ke­zés­re álló ke­ret­össze­get a le­he­tő leg­op­ti­má­li­sab­ban és cél­ra­tö­rőb­ben költ­sék el. A fo­lya­mat az ál­lam­pol­gá­rok ak­tív rész­vé­te­lét fel­té­te­le­zi a kö­zös­ség­ben fel­lel­he­tő prob­le­ma­ti­kák és azok meg­ol­dá­sá­nak a fel­tér­ké­pe­zé­sé­ben.

2. Fejezet

Célkitűzések

A rész­vé­te­li költ­ség­ve­tés a kö­vet­ke­ző cé­lo­kat fog­lal­ja ma­gá­ba:
 • Az állampolgárok és a közigazgatás közötti párbeszéd és együttműködés fokozása;
 • A közpolitikának, az állampolgárok elvárásaihoz való felsorakoztatása annak érdekében, hogy javuljon az életminőség Székelyudvarhelyen és környékén;
 • A városfejlesztésben való aktív részvétel ösztönzése;
 • A demokrácia elvének az erősítése, az egész közösséget érintő döntések meghozatalában való aktív részvétel segítségével;
 • A helyi közigazgatás tevékenységének átláthatóságának a növelése.

3. Fejezet

Érintett terület

A rész­vé­te­len ala­pu­ló költ­ség­ve­tés-ter­ve­zés a Szé­kely­ud­var­hely ha­tás­kö­ré­nek ke­re­te­in be­lül tör­té­nik.

4. Fejezet

Résztvevők

Min­den olyan ál­lam­pol­gár, aki Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros te­rü­le­tén la­kik-él, dol­go­zik vagy ta­nul.

5. Fejezet

Ütemterv

Szakaszai:
 • A résztvevők regisztrációja: a regisztráció a mobil eszközökön is használható szoljbele.udvarhely.ro honlapon történik. A regisztrációhoz pályázatot kell benyújtani, vagy szavazni kell;
 • A projektjavaslatok benyújtása: egy állampolgár a meghatározott területenként maximum egy projektjavaslatot nyújthat be a szoljbele.udvarhely.ro internetes platform segítségével;
 • az önkormányzat keretében működő szakosztályok minden egyes benyújtott projektjavaslatot technikailag kielemeznek, és ha azok megfelelőnek találtattak a kiírásoknak megfelelően, szavazás alá bocsáttatnak. Azon állampolgároknak, akiknek projektjavaslataik elutasításra kerültek, jogukban áll kérést benyújtani, amelyben indoklást, magyarázatot kérhetnek az elutasítási döntésest illetően;
 • Szavazás: egy szakaszban zajlik, a legtöbb szavazattal rendelkező projektjavaslat kerül elfogadásra, amely belefoglalódik a helyi költségvetésbe.
 
Ütemterv a következő:
 • 2018 június 7–augusztus 20. – Projektekjavaslatok benyújtása;
 • 2018 augusztus 21–szeptember 15. – A benyújtott projektjavaslatok elemzése;
 • 2018 szeptember 16–október 31. – A szavazás.

6. Fejezet

Közös megbeszélések

A rész­vé­te­len ala­pu­ló work­sho­pok cél­ja, hogy nö­vel­jék az ál­lam­pol­gá­rok bi­zal­mát ab­ban, hogy ké­pe­sek ke­zel­ni és meg­ol­da­ni a fel­me­rü­lő kér­dés­kö­rö­ket. A work­sho­po­kon az ál­lam­pol­gá­rok ma­guk azo­no­sít­ják be a kö­zös­sé­gük szá­má­ra aka­dályt je­len­tő dol­go­kat, pri­o­ri­tá­si sor­rend­be he­lye­zik azo­kat, és ja­vas­la­to­kat tesz­nek azok eset­le­ges meg­ol­dá­sá­ra. A meg­be­szé­lé­sek idő­pont­ja a szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pon ke­rül meg­hir­de­tés­re.

7. Fejezet

A projektjavaslatok technikai és jogi elemzése

A pro­jekt­ja­vas­la­tok tech­ni­kai elem­zé­sét Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros ön­kor­mány­za­ti tes­tü­le­te és pol­gár­mes­te­ri hi­va­ta­la ál­tal lét­re­ho­zott bi­zott­ság vég­zi. Az elem­zés so­rán el­len­őr­zés­re ke­rül, hogy a pro­jekt­ja­vas­la­tok meg­fe­lel­nek-e a jogi és tech­ni­kai elő­írá­sok­nak. Ab­ban az eset­ben, ha e fel­té­te­lek tel­je­sül­nek, a bi­zott­ság fenn­tart­ja a jo­got, hogy a szük­sé­ges vál­toz­ta­tá­so­kat el­vé­gez­ze a pro­jekt­ja­vas­lat meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gá­nak ér­de­ké­ben. Ab­ban az eset­ben, ha a be­nyúj­tott ja­vas­la­tok­ban ha­son­ló­ság lel­he­tő fel, tér­ben, idő­ben és tar­ta­lom­ban, ak­kor a ja­vas­la­to­kat egy össze­fog­la­ló pro­jekt­ja­vas­lat­ban ke­ze­lik. Azon pro­jekt­ja­vas­la­tok ame­lyek, nem tet­tek ele­get az elő­írá­sok­nak, vagy jogi aka­dá­lyok­ba üt­köz­nek, ki­zá­ród­nak a rész­vé­te­li költ­ség­ve­tés ter­ve­zés­ből, és nem ke­rül­nek ki­füg­gesz­tés­re a szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pon.

8. Fejezet

A technikai elbíráló bizottság összetétele

 • 3 fő az önkormányzati testületből
 • 4 fő a polgármesteri hivatal szakosztályairól
Az összes csa­tolt ja­vas­lat és do­ku­men­tum tu­laj­don­jo­ga át­száll Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros­ra, és az sza­ba­don fel­hasz­nál­hat­ja más cé­lok­ra is.

9. Fejezet

A szavazás és a folyamat ütemterve

A be­nyúj­tott pro­jekt­ja­vas­la­tok­ra a szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pon le­het vok­sol­ni. Az on­line sza­va­zás egy sza­kasz­ban zaj­lik, min­den te­rü­let első he­lye­zett pro­jekt­je lesz gya­kor­lat­ba ül­tet­ni. Az első pro­jekt­ja­vas­lat min­den cél­te­rü­let­ről (az el­ért sza­va­za­tok szá­ma sze­rint), au­to­ma­ti­ku­san ke­rül ki­vá­lasz­tás­ra. A leg­több sza­va­zat­tal ren­del­ke­ző pro­jekt­ja­vas­la­tok ter­mé­sze­te­sen az ér­vény­ben lévő elő­írá­sok és sza­bá­lyok ér­tel­mé­ben, 2019-es év­vel kez­dő­dő­en lesz­nek meg­va­ló­sít­va.

10. Fejezet

Jogi pontosítások

A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap hasz­ná­la­ta­kor be­gyűj­tött ada­to­kat Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la az Adat­vé­del­mi Sza­bály­zat­ban fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en ke­ze­li, ame­lyet az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­ben lel­he­tő­ek fel. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap sze­mé­lyes jel­le­gű ada­to­kat tá­ról a fel­hasz­ná­ló­i­ról, me­lye­ket a web­lap­ra való re­giszt­rá­ci­ó­kor gyűjt be. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­ra való re­giszt­rá­ci­ó­kor, a fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyes azo­no­sí­tó ada­tai meg­adá­sá­val egy­ér­tel­mű­en ki­je­len­ti, hogy el­fo­gad­ta az erre vo­nat­ko­zó sza­bály­za­tot, és sze­mé­lyes ada­tai tá­ro­lás­ra ke­rül­nek. A hon­lap biz­to­sít­ja Önö­ket ar­ról, hogy sze­mé­lyes ada­ta­it nem adja ki har­ma­dik fél­nek a je­len­leg ér­vény­ben lévő jog­sza­bá­lyok ér­tel­mé­ben. Ezen kö­te­le­zett­ség nem vo­nat­ko­zik egyet­len olyan in­for­má­ci­ó­ra/​adat­ra sem, ame­lyet a fel­hasz­ná­ló maga oszt meg har­ma­dik fe­lek­kel. A web­lap szoljbele.udvarhely.ro sze­mé­lyes ada­to­kat dol­goz fel, ame­lye­ket azon sze­mé­lyek bo­csá­ta­nak ren­del­ke­zés­re, akik jó­hi­sze­mű­en hasz­nál­ják, és je­lent­kez­nek be a rend­szer­be oly mó­don, hogy a ma­gán­élet­hez való jog, a je­len­le­gi ér­vény­ben lévő jog­sza­bály­zás­ba ne üt­köz­zék. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap sem­mi­fé­le fe­le­lős­sé­get nem vál­lal a fel­hasz­ná­lók ál­tal szol­gál­ta­tott ada­tok he­lyes­sé­gét és pon­tos­sá­gát il­le­tő­en. Min­den­ne­mű pró­bál­ko­zás, amely arra irá­nyul, hogy egy má­sik fel­hasz­ná­ló ada­tai ke­rül­je­nek fel­hasz­ná­lás­ra, szi­go­rú­an ti­los, til­tott és csa­lá­si kí­sér­let­nek mi­nő­sül, és a fenn­ál­ló eset­nek meg­fe­le­lő­en jog­sér­té­si vagy bün­te­tő­jo­gi el­já­rást von maga után. Ezen fo­lya­mat kö­vet­kez­té­ben, az ál­lam­pol­gá­rok igé­nyei és dön­té­sei köz­vet­le­nül tük­rö­ződ­ni fog­nak az ön­kor­mány­zat be­ru­há­zá­si és ja­ví­tá­si cél­ki­tű­zé­sek kö­zött. A je­len­le­gi jog­sza­bály ér­tel­mé­ben a költ­ség­ve­tés­be elő­irány­zott be­ru­há­zá­si cél­ki­tű­zé­sek­ről, a dön­té­si jog, a he­lyi ön­kor­mány­zat ha­tás­kö­ré­be tar­to­zik.