Szabadtéri teqball-asztalok a városban

Zöld területek és játszóterek
  • Projekt szerző

    Ilyés Szabolcs
  • Publikálva

    2018. augusztus 21.

  • Szavazat

      1439

A projekt leírása

A 2014-ben meg­je­lent ma­gyar fel­ta­lá­lá­sú sport­ág négy év alatt nagy utat járt be. Az asz­ta­li­te­nisz és a láb­te­nisz egy­faj­ta ör­vö­ze­te­ként, a láb­bal játsz­ha­tó sport­ág re­kord idő alatt meg­hó­dí­tot­ta a vi­lá­got és töb­bek kö­zött a Nem­zet­kö­zi Teq­ball Szö­vet­ség meg­ala­ku­lá­sa mel­lett az Ázsi­ai Olim­pi­ai Bi­zott­ság is fel­vet­te hi­va­ta­los sport­ágai közé. Szé­kely­ud­var­he­lyen is egy­re na­gyobb te­ret hó­dít a sport­ág, amely fé­nyes ered­mé­nyek­ben is meg­mu­tat­ko­zik, ugyan­is a szé­kely­ud­var­he­lyi Gó­bék Teq­ball Team csa­pa­ta nyer­te az első hi­va­ta­los Teq­ball Vi­lág­ku­pát 2017-ben. A sza­bad­té­ri teq­ball-asz­ta­lok se­gít­sé­gé­vel szé­les kör­ben el­ér­he­tő­vé vá­lik a sport­ág il­let­ve több gye­re­ket és fel­nőt­tet is spor­to­lás­ra ösz­tö­nöz, a sza­bad­idő hasz­nos el­töl­té­sét se­gí­ti elő. Hat teq­ball-asz­tal sza­bad­té­ri el­he­lye­zé­sét ja­va­sol­juk, ket­tőt a Beth­len-ne­gye­di park­ban, ket­tőt a vá­ro­si park­ban, egyet a vá­ro­si sta­di­on­ba és egyet a cse­re­há­ti la­kó­ne­gyed­be. A teq­ball-asz­ta­lok sza­ba­don, in­gyen hasz­nál­ha­tó­ak len­né­nek idő­já­rás­tól füg­get­le­nül. A sza­bad­té­ri esz­kö­zök a cél­nak meg­fe­le­lő ta­lap­zat­ra len­né­nek rög­zít­ve, így nem len­ne moz­dít­ha­tó.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Egy ma­gyar sport­ág­ról be­szé­lünk, amely na­gyon in­no­va­tív és nap­ról-nap­ra fej­lő­dik. Min­den kor­osz­tály szá­má­ra, nem­től füg­get­le­nül spor­to­lá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít, ugyan­is az asz­ta­lon 5 féle sport­ág ját­szot­ha­tó: teq­te­nisz, teq­pong, catch,teq­röp­lab­da, teq­ball. Nem igé­nyel spe­ci­á­lis esz­közt, bár­mi­lyen lab­dá­val űz­he­tő­ek a sport­ágak. A teq-sport­ágak re­me­kül fej­lesz­tik a ko­or­di­ná­ci­ót, az ügyes­sé­get, az ál­ló­ké­pes­sé­get és a kon­cent­rá­ció-kész­sé­get. E mel­lett sza­bad­idős, re­kre­á­ci­ós jel­le­ge mi­att is ki­vá­ló spor­to­lá­si le­he­tő­sé­get nyújt. A vá­ros szá­má­ra egy na­gyon in­no­va­tív sport­ág vá­lik nép­sze­rű­vé, ame­lyet az ama­tőr és pro­fi sport­csa­pa­tok ki­egé­szí­tő edzés­ként is ki­vá­ló­an al­kal­maz­hat­nak.

A projekt helyszíne

Beth­len-ne­gye­di park, Vá­ro­si Park, Vá­ro­si Sta­di­on, Cse­re­há­ti-la­kó­ne­gyed.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

2 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Vá­ros­la­kók, sport­csa­pa­tok.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

A szé­kely­ud­var­he­lyi Gó­bék Teq­ball Team csa­pa­ta se­gít az asz­ta­lok be­szer­zé­sé­ben és fel­sze­re­lé­sé­ben, a sport­ág nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és be­mu­ta­tás­ban nyílt na­pok és ver­se­nyek szer­ve­zé­sé­vel.