Spórolj fényesen

Közterek felszerelése (vá­ro­si tér­bú­to­rok, köz­vi­lá­gí­tás stb.)
  • Projekt szerző

    Cserehati Bérlők Egyesülete
  • Publikálva

    2018. augusztus 19.

  • Szavazat

      184

A projekt leírása

A nap­ele­mes köz­vi­lá­gí­tás egy­re na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Er­dély szer­te több nagy vá­ros­ban is. Arra gon­dol­tunk, hogy egy ilyen be­fek­te­tés, ami a cse­re­há­ti la­kó­ne­gyed köz­vi­lá­gi­tá­sá­nak a bő­vi­té­sét cé­loz­ná meg – fő­leg a sze­me­tes le­ra­kó kör­nyé­két – nap­ele­mes tech­no­lo­gi­á­val, biz­ton­sá­go­sab­bá ten­né ezt a részt.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

A nap­ele­mes köz­vi­lá­gí­tás elő­nye egye­bek mel­lett, hogy mű­köd­te­té­se nem igé­nyel há­ló­za­ti táp­el­lá­tást, ener­gi­á­ját a nap­su­gár­zás­ból nye­ri, így üze­mel­te­té­si költ­sé­ge nincs. A nap­elem töl­té­sé­hez ele­gen­dő a szórt fény, könnyű szer­ke­ze­tes fel­épí­té­se ré­vén bár­hol fel­ál­lít­ha­tó, ,kü­lö­nös te­kin­tet­tel a vá­ros fo­lya­ma­to­san fej­lő­dő kül­te­rü­le­ti ré­sze­in, ahol az inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­se jó­val több költ­sé­get ve­het igény­be, mint a ter­mék maga.

A vi­lá­gí­tás sö­té­te­dés­kor au­to­ma­ti­ku­san mű­kö­dés­be lép, igy meg­könnyit­ve a gya­lo­go­san köz­le­ke­dő la­kók biz­ton­sá­gát. To­váb­bi elő­nyei, hogy nem bo­csájt ki UV – és inf­ra su­gár­zást, kí­mé­li a sze­met és nem vonz­za a ro­va­ro­kat, fény­szennye­zés mi­ni­má­lis.

A projekt helyszíne

Cse­re­há­ti la­kó­ne­gyed.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

6 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Vá­ros­la­kók.

A projekt becsült költségvetése

80000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Ja­va­sol­ni tud­nánk hely­szí­ne­ket a nap­ele­mes lám­pák el­he­lye­zé­sé­hez, egyez­tet­ni tu­dunk szol­gál­ta­tók­kal, ár­aján­la­to­kat kér­ni.