Pazar Market – A mindennapi

Digitális infrastruktúra/Smart city
  • Projekt szerző

    Szilágyi István
  • Publikálva

    2018. július 13.

  • Szavazat

      140

A projekt leírása

Je­len pro­jekt ab­ban se­gí­te­ne, hogy az üz­le­tek és ven­dég­lá­tó egy­sé­gek a sza­va­tos­sá­gu­kat ha­ma­ro­san el­vesz­tő élel­mi­sze­re­ket idő­ben tud­ják a rá­szo­ru­ló­kat se­gí­tő egye­sü­le­tek és in­téz­mé­nyek szá­má­ra in­gye­ne­sen vagy ked­vez­mé­nye­sen át­ad­ni. Sta­tisz­ti­kai ada­tok alap­ján ugyan­is az élel­mi­sze­rek egy­har­ma­da a sze­mét­be ke­rül és ez a szá­mí­tá­sok­ban sze­rep­lő étel min­den eset­ben ehe­tő élel­mi­szer.
Az élel­mi­szer­pa­zar­lást a nem­csak a vá­sár­lók okoz­zák, ha­nem a gyár­tók, az üz­le­tek, pi­a­cok és a ven­dég­lá­tó ipa­ri egy­sé­gek is ter­me­lik az élel­mi­szer hul­la­dé­kot.

A pro­jekt lé­nye­ge egy olyan we­bes és mo­bil app­li­ká­ció lét­re­ho­zá­sa, amely meg­te­rem­ti a kap­cso­la­tot a két fél kö­zött. Az App­li­ká­ci­ón két fe­lü­let len­ne: egy fel­kí­ná­ló és egy fel­hasz­ná­lói . A fel­kí­ná­lók szá­má­ra azért elő­nyös ez a le­he­tő­ség, mert 2019-től élet­be lép a 217/​2016-os tör­vény, amely az így át­adott élel­mi­sze­rek­re adó­jó­vá­írást tesz le­he­tő­vé. El­kép­ze­lé­sem sze­rint, a bolt fel­te­het­né a le­já­ra­ti dá­tum­hoz kö­ze­lí­tő ter­mé­ke­it, a ven­dég­lá­tó egy­ség az az­nap még el­fo­gyaszt­ha­tó ételt a fel­kí­ná­ló ré­szé­re az app­li­ká­ci­ó­ban, ez­zel szem­ben a fel­hasz­ná­ló ala­pít­vá­nyok vagy szo­ci­á­lis szol­gál­ta­tók vá­laszt­hat­ná­nak, hogy mire van szük­sé­gük, eset­leg igény­lis­tát is te­het­né­nek köz­zé. A fel­kí­ná­ló ré­szen akár ma­gán­sze­mé­lyek is he­lyet kap­hat­ná­nak, mert ha va­la­ki fel akar aján­la­ni pél­dá­ul egy zsák krump­lit, az is hasz­nos le­het.

A pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal, amely a szo­ci­á­lis ügye­ket is­me­ri, ab­ban tud se­gí­te­ni, hogy a fel­hasz­ná­ló­kat már re­giszt­rá­ci­ó­nál el­len­őr­zi, hogy csak azok tud­ják a fe­lü­le­tet hasz­nál­ni, akik tény­le­ge­sen a rá­szo­ru­ló­kon se­gí­te­nek.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Egy ilyen app­li­ká­ci­ó­val vár­ha­tó­an több jut­na a rá­szo­rul­tak­nak az el­do­ban­dó élel­mi­szer­ből. Úgy gon­do­lom, hogy az élet­be lépő tör­vény­től füg­get­le­nül egy ilyen app­li­ká­ci­ó­ra szük­ség van, mert egy kö­zös fe­lü­let, ame­lyen sza­ba­don ta­lál­koz­hat az ilyen jel­le­gű ada­ko­zá­si kedv és a se­gít­ség­nyúj­tá­si aka­rat ha­té­ko­nyab­bá tud­ná ten­ni a he­lyi nél­kü­lö­zés­ből szár­ma­zó prob­lé­mák meg­ol­dá­sát.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Szé­kely­ud­var­he­lyi szo­ci­á­li­san rá­szo­rult em­be­rek.

A projekt becsült költségvetése

20000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Be­se­gí­te­nék a po­ten­ci­á­lis fel­aján­lók és fel­hasz­ná­lók szá­má­ra szer­ve­zett is­mer­te­tő­kön.