Óriásfelirat

Közterek felszerelése (vá­ro­si tér­bú­to­rok, köz­vi­lá­gí­tás stb.)
  • Projekt szerző

    Ember Attila
  • Publikálva

    2018. augusztus 14.

  • Szavazat

      161

A projekt leírása

Több vá­ros­ban a lá­to­ga­tot­tabb te­re­ken, par­kok­ban ki­ala­kí­tot­ták már óri­ás­be­tűk­ből a vá­ros ne­vé­nek fel­ira­tát. Több vál­to­zat­tal ta­lál­koz­ni le­het, így az egy­sze­rűbb vál­to­za­tok­tól az este meg­vi­lá­gí­tott, vagy ép­pen vi­lá­gí­tó fel­ira­tok­kal is le­het ta­lál­koz­ni.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Érde­kes, lát­vá­nyos és tu­risz­ti­kai vonz­ere­je le­het. Sza­bad­ide­jü­ket sé­tá­lás­sal töl­tő csa­lá­dok­nak, tu­ris­ták­nak egy­aránt egy lá­to­ga­tó­he­lyé­vé vál­hat. A be­tűk nagy mé­re­tei mi­att egyes be­tűk ülő­al­kal­ma­tos­ság­ként, pi­he­nő­hely­ként is szol­gál­hat­nak, em­lék­fo­tók ké­szí­té­sé­re bár­ki­nek ide­á­lis hely­ként szol­gál­hat.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely – Vá­ro­si Park, vagy a Szej­ke fe­lő­li vá­ros­be­já­rat, egy olyan ki­vá­lasz­tott he­lyen, amely akár na­gyobb tá­vol­ság­ból is lát­ha­tó a vá­ros­ba ér­ke­ző au­tó­sok szá­má­ra is.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

2 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Vá­ros­la­kók, tu­ris­ták.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gít­he­tek a meg­fe­le­lő hely­szín ki­vá­lasz­tá­sá­ban, ter­ve­zés­ben.