Okosvárosba okospadok! Minta projekt Szavazásra nem jogosult

Közterek felszerelése (vá­ro­si tér­bú­to­rok, köz­vi­lá­gí­tás stb.)
A projekt leírása

Okos­vá­ros­ba okos­pa­dok is jár­nak. Szé­kely­ud­var­hely ah­hoz, hogy va­ló­ban okos­vá­ros­sá fej­lőd­jön, szük­ség van arra, hogy apró rész­le­te­i­ben is okos esz­kö­zök áll­ja­nak a vá­ros­la­kók ren­del­ke­zé­sé­re. Az okos­pad az ut­cai pa­dok egy új ge­ne­rá­ci­ó­ja, amely időt­ál­ló és high tech is egy­ben.

Ma­gya­ro­szá­gon Bu­da­pes­ten és Győr­ben mű­köd­nek okos­pa­dok, test­vér­vá­ro­sunk­ban, Tö­rök­bá­lin­ton is fel­sze­rel­tek ilye­ne­ket. Ro­má­ni­á­ban Ko­lozs­vá­ron az első okos­ut­cá­ban lesz­nek ilyen tér­bú­to­rok, de Eu­ró­pa számor vá­ro­sá­ban ta­lá­lunk már ha­son­ló köz­te­re­ken fel­ál­lí­tott ut­cai pa­do­kat.

A pad nap­elem­mel mű­kö­dik, és al­kal­mas bár­mi­lyen USB-n ke­resz­tül tölt­he­tő esz­köz­höz, de már van­nak olyan pa­dok is, ame­lyek le­he­tő­vé te­szik a ká­bel nél­kü­li töl­tést is. A pad kö­rül egy­ben in­ter­ne­tez­ni is le­het, az in­teg­rált lám­pái két mé­te­ren be­lül meg­vi­lá­gít­ják a kör­nye­ze­tét és le­he­tő­vé te­szi a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra az éj­sza­kai hasz­ná­la­tot is.

Az okos­pa­dok nem­csak a la­ko­sok­nak szol­gál­hat­nak se­gít­ség­gel, ha­nem a vá­ros szá­má­ra is ér­té­kes in­for­má­ci­ók­kal bír­nak: hi­szen a pa­dok a be­épí­tett ér­zé­ke­lők se­gít­sé­gé­vel ada­to­kat gyűj­te­nek a lég­kö­ri ál­la­po­tok­ról, a pad hasz­ná­lat­ól, s min­den fon­tos tör­té­nés­ről a pad köz­vet­len kör­nye­ze­té­ből.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Az újí­tás egy­ben az okos pad hich tech kon­cep­ci­ó­ján ala­pul, hi­szen így Szé­kely­ud­var­hely is lé­pés tart a jö­vő­vel. Az okos­pa­dok a he­lyi la­ko­so­kat és a a tur­si­tá­kat egy­aránt se­gít­he­tik, hi­szen így le­he­tő­ség lesz a sza­bad in­ter­net hasz­ná­lat­ra, az okos esz­kö­zök fel­öl­té­sé­re. Amennyi­ben a pad szoft­ver­jét össze­köt­jük a már lé­te­ző vá­ro­si al­kal­ma­zá­sok­kal, ak­kor hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal is szol­gál­hat: akár le­he­tő­ség len­ne arra is, hogy az Ud­var­hely Ma app­li­kácót, To­u­rin­fo új al­kal­ma­zá­sát, Vagy akár tu­ris­ta lát­vá­nyos­sá­go­kat is ajánl­jon, ami­kor rá­csat­la­ko­zunk az in­ter­net­re.

A projekt helyszíne

A vá­ros köz­pont­já­ban.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

6 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

He­lyi la­ko­sok, tu­ris­ták

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gít­he­tek a pad funk­ci­o­na­li­tá­sá­ban a ki­ala­kí­tá­sá­ban, il­let­ve hely­szín ki­vá­lasz­tá­sá­ban is.