Nyilvános kerékpár javító állomás

Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság
  • Projekt szerző

    Matyas Arthur
  • Publikálva

    2018. augusztus 20.

  • Szavazat

      118

A projekt leírása

Szé­kely­ud­var­hely egy gyor­san fej­lő­dő va­ros, ezek a fej­lő­dé­sek lát­sza­nak sok té­ren, de saj­na ez­zel a fej­lő­dés­sel jön egy rossz ol­da­la is ami a túl sok autó es a va­ros inf­ra­struk­tú­rá­já­hoz mél­tó.

Ezért kel­le­ne a bi­cik­lis kö­zös­sé­get nö­vel­ni és ez­ál­tal csök­ken­te­ni az au­tók sza­mat az ut­cá­kon. Ezt a nö­ve­ke­dést úgy le­het el­ér­ni, hogy a bi­cik­lis kö­zös­sé­get ösz­tö­nöz­ni kell bi­zo­nyos in­téz­ke­dés­ke, mint pl.: bi­cik­li sáv­ak ki­ala­kí­tá­sa, bi­cik­li par­kí­ro­zok több he­lyen a va­ros­ban es mi­ért nem nyil­vá­nos ke­rek­par ja­ví­tó ál­lo­má­sok­kal.

Ezek a nyil­vá­nos ke­rek­par ja­ví­tó ál­lo­má­sok kü­lön­fé­le szer­szá­mok­kal bi­cik­li pum­pá­val fel­sze­relt he­lyi­sé­gek.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ezek a nyil­vá­nos ke­rek­par ja­ví­tó ál­lo­má­sok le­he­tő­sé­get ad­nak gyors es ki­csi ja­ví­tá­sok, iga­zí­tá­sok el­vég­zé­sé­hez a ke­rek­pa­ro­kon.

El­he­lyez­he­tő több pon­ton a vá­ros­ban.

A projekt helyszíne

Jat­szo­te­re­ken el­he­lyez­he­tő

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

1 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Bi­cik­li­sek.

A projekt becsült költségvetése

3000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­git­he­tek ke­rék­pár ja­ví­tó ál­lo­más gyár­tó ke­re­sé­sé­ben.