Kutyavilág (Összevont Projekt) Megvalósítva

Zöld területek és játszóterek
  • Projekt szerző

    Magyari Tekla, Nagy Pál
  • Publikálva

    2018. augusztus 08.

  • Szavazat

      597
A projekt megvalósításának részletei
A projekt leírása

Szé­kely­ud­var­he­lyen az utób­bi idő­ben ör­ven­de­te­sen meg­nőtt a ku­tya­tar­tók szá­ma, ám a meg­fe­le­lő moz­gás­te­ret a ked­ven­ce­ink­nek a vá­ro­si élet­for­ma nem biz­to­sít­ja. Ezen kí­ván se­gí­te­ni a -már sok vá­ros­ban be­vált– mo­dern ku­tya­fut­ta­tó. Ezi­dá­ig már lel­kes ku­tyá­sok­nak kö­szön­he­tő­en épült egy a Beth­len ne­gyed­ben, de az kö­zel sem ak­ko­ra és olyan, mint ami­lyent ku­tyá­ink meg­ér­de­mel­nek. 🙂
A Vá­ro­si Park szom­széd­sá­gá­ban, a Hu­nya­di Já­nos (A bi­zott­ság ál­tal ki­je­lölt te­rü­let) ut­cá­ban lévő ka­zán­ház el­ke­rí­tett ud­va­rán na­gyobb zöld­te­rü­let is van, ahol ide­á­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött le­het ki­ala­kí­ta­ni a meg­fe­le­lő inf­ra­struk­tú­rát. (Van zöld­öve­zet, ár­nyék, bő­sé­ges hely, könnyen ta­ka­rít­ha­tó). Saj­nos nincs más el­ér­he­tő zöld fe­lü­let azok­nak akik a köz­pon­ti tér­ség­ben él­nek, és meg­fe­le­lő hely­színt nyúj­ta­na egy ilyen tér ki­ala­kí­tá­sá­nak.

Ku­tya­fut­ta­tó ele­me­i­re pél­da: Itt

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Az újí­tás ab­ból áll, hogy a vá­ros köz­pon­ti ré­szé­hez kö­zel eső he­lyen, a leg­na­gyobb ját­szó­tér re­la­tív kö­ze­lé­ben, le­he­tő­ség nyíl­na egy ci­vi­li­zált, jól fel­sze­relt, kor­sze­rű hely ki­ala­kí­tá­sá­ra, ahol a ku­tya­tar­tó gaz­dák nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­nak időt szen­tel­ni a négy­lá­bú ba­rá­ta­ink moz­gás­igé­nyé­nek. A ját­szó­tér vi­szony­la­gos kö­zel­sé­ge se­gít a gye­re­kes és ku­tyás szü­lők­nek a prog­ra­mok össze­han­go­lá­sá­ban. Te­her­men­te­sí­te­né a par­kot a ku­tyák­tól. Ez a pro­jekt nem csu­pán a 300-400 ku­tyus­tar­tó gaz­di­nak hoz­na meg­nyug­vást, ha­nem min­den kis­gye­re­kes szü­lő­nek, akik a vá­ro­si park­ban töl­tik sza­bad­ide­jük egy ré­szét, a csa­lád tár­sa­sá­gá­ban.

A projekt helyszíne

Hu­nya­di Já­nos ut­cai ka­zán­ház ud­va­rá­nak egy le­vá­lasz­tott ré­sze

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Ku­tya­tar­tók és ku­tyá­ik.

A projekt becsült költségvetése

45000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Ter­ve­zés, egyez­te­tés az ér­de­kelt fe­lek­kel (ku­tyá­kat le­szá­mít­va), és akár ki­vi­te­le­zés.