Kamaszodjunk együtt – Youth Center Minta projekt Szavazásra nem jogosult

Oktatási és kulturális infrastruktúra
A projekt leírása

A fi­a­ta­lok tá­mo­ga­tá­sa, szá­muk­ra von­zó, a fi­a­ta­lo­kat kö­zös­ség­gé for­má­ló, tár­sa­dal­mi in­teg­rá­ci­ó­ju­kat és vá­ro­si élet­be való in­ten­zí­vebb be­vo­ná­su­kat elő­se­gí­tő, szá­muk­ra igé­nyes sza­bad­idő – el­töl­té­si le­he­tő­sé­ge­ket biz­to­sí­tó kö­zös­sé­gi, kul­tu­rá­lis élet fel­té­te­le­i­nek a ki­ala­kí­tá­sa. Kö­zös­ség­épí­tést is szol­gá­ló ak­tív sza­bad­idős prog­ra­mok ki­sebb lép­té­kű inf­ra­struk­tu­rá­lis hát­tér­fel­té­te­le­i­nek meg­te­rem­té­se. Kö­zös­ség­épí­tést ösz­tön­ző prog­ra­mok szer­ve­zé­se, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a ge­ne­rá­ci­ók kö­zöt­ti pár­be­széd el­mé­lyí­té­sét szol­gá­ló és a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség­vál­la­lást erő­sí­tő kö­zös­sé­gi prog­ra­mok­ra. Va­la­mennyi fen­ti te­rü­le­ten ér­vé­nye­sí­te­ni kell az in­no­va­tív meg­ol­dá­sok al­kal­ma­zá­sát; az esély­egyen­lő­ség, szo­ci­á­lis ér­zé­keny­ség, va­la­mint a kör­nye­zet­vé­de­lem, kör­nye­zet­tu­da­tos­ság szem­pont­ja­it. (A lé­nyeg, hogy 18 éves ko­rig is a fi­a­ta­lok­nak le­gyen egy hely ahol kocs­má­zás nél­kül biz­ton­ság­ban tud­ják a sza­bad­ide­jü­ket akár a kö­zös­ség ér­de­ké­ben gyü­möl­csöz­tet­ni.)

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Szé­kely­ud­var­hely olyan pezs­gő kul­tu­rá­lis élet­tel, egész­sé­ges élet­mód­ra ösz­tön­ző ak­tív idő­töl­té­si le­he­tő­sé­gek­kel, össze­tar­tó kö­zös­ség­gel, erős iden­ti­tás­sal bíró vá­ros, amely egye­di erő­for­rá­sa­i­ra és a he­lyi sze­rep­lők tár­sa­dal­mi sze­rep – és fe­le­lős­ség­vál­la­lá­sá­ra épít­ve ké­pes von­zó több­ge­ne­rá­ci­ós szín­te­re­ket biz­to­sí­ta­ni la­ko­sai szá­má­ra, ez­ál­tal is meg­ál­lít­va a fi­a­ta­lok el­ván­dor­lá­sát és nö­vel­ve a vá­ros né­pes­ség­meg­tar­tó ere­jét.

A projekt helyszíne

Va­ri­á­ci­ók: Kos­suth ud­var tel­jes át­ala­kí­tá­sa és ki­hasz­ná­lá­sa Haáz Re­zső Mú­ze­um ud­va­ra

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

12 hó­nap hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Ak­tív, vál­lal­ko­zó szel­le­mű, fi­a­ta­lok fő­leg 18 éves ko­rig.

A projekt becsült költségvetése

Nem tu­dom, nem ér­tek hoz­zá.

Hogyan vehetek részt a projektben?

Bár­mi­ben se­gí­tek, ami­ben tu­dok.