Kalandváros/ A tett (Udvar)helyszíne… – mert a tettes mindig visszatér…

Digitális infrastruktúra/Smart city
 • Projekt szerző

  Kakassy Norbert
 • Publikálva

  2018. június 27.

 • Szavazat

    87

A projekt leírása

Olyan te­le­fo­nos al­kal­ma­zás lét­re­ho­zá­sát kép­zel­tem el, amely­ben Szé­kely­ud­var­hely ér­té­ke­it le­het­ne vé­gig­ba­ran­gol­ni. Az al­kal­ma­zás egy lo­ká­ció ala­pú já­ték, mely a te­le­fon­ban levő GPS se­gít­sé­gé­vel ve­zet­ne vé­gig egy tör­té­net hely­szí­nén, így egy vá­ro­si séta egy iz­gal­mas ka­land­já­ték­ká vál­na.

A já­ték lé­nye­ge, hogy kö­vet­nénk az al­kal­ma­zás út­mu­ta­tá­sa­it az adott lát­vá­nyos­sá­gok vé­gig­já­rá­sa­kor és min­den ál­lo­má­son kü­lön­fé­le, a hely­hez vagy vá­ros­hoz kö­tő­dő rejt­vé­nye­ket ol­dunk meg, ami­ért cse­ré­be meg­kap­juk a kö­vet­ke­ző cél­pont ko­or­di­ná­tá­it.

Az al­kal­ma­zás­ban több tör­té­ne­tet le­het­ne ját­sza­ni, és a ki­vá­lasz­tott tör­té­net Ud­var­hely egy-egy ol­da­lát mu­tat­ná be. Pél­dá­ul egy fik­tív gyil­kos­sá­gi ügy szá­la­it bon­to­gat­va, fel­fe­dez­nénk a vá­ros épí­tett örök­sé­gét. Egy má­sik de­tek­tív­tör­té­ne­tet játsz­va a re­for­má­tus temp­lom te­te­jé­re fes­tett KG mo­nog­ram nyo­má­ba ered­ve a refi tit­ka­i­val, vagy akár a vá­ros­ból ki­lép­ve a fel­ső­bol­dog­fal­vi re­for­má­tus em­lék­park­kal is meg­is­mer­ked­nénk. Egy ro­man­ti­kus tör­té­net (le­gyen a tör­té­net címe mond­juk „Lófő sto­ry”) egy vár­ban tett séta, vagy Be­ne­dek Elek vagy Ta­má­si sze­rel­mi tit­ka­i­nak meg­is­me­ré­se után a vá­ro­si park­ban vég­ződ­ne. A tör­té­ne­tek mű­fa­ját és szá­mát fo­lya­ma­to­san le­het­ne bő­ví­te­ni he­lyi tör­té­né­szek, mű­vé­szek, iro­dal­má­rok se­gít­sé­gé­vel.

A já­ték­ban vá­lasz­ta­ni le­het­ne nyelv (RO, EN, HU), ne­héz­sé­gi szint, és szto­ri sze­rint. El­kép­ze­lé­se­im sze­rint kez­det­ben há­rom alap­tör­té­net len­ne:

 • egy sze­rel­mi (ame­lyek pá­rok­nak len­ne ki­ta­lál­va, drá­mai for­du­la­tok­kal, és sze­rel­mes szí­vek­kel);
 • egy ka­lan­dos (itt egy pör­gős tör­té­net vár­na meg­ol­dás­ra, szű­kös idő­kor­lá­tok­kal, ahol egy fik­tív élet meg­men­té­se len­ne a cél);
 • és egy kri­mi (itt egy ször­nyű gyil­kos­ság meg­fej­té­se a cél).

Ne­héz­ség sze­rint pe­dig:

 • für­kész (egy­sze­rűbb szint, a kez­dők szá­má­ra);
 • nyom­va­dász (kö­zép szint, itt a már für­kész szin­tet tel­je­sí­tők, vagy a ne­he­zebb ki­hí­vást igény­lők játsz­hat­ná­nak);
 • Sher­lock (ez a ne­héz szin­tet fog­lal­ja ma­gá­ba, elő­fel­té­te­le len­ne a nyom­va­dász mód, még több for­du­lat­tal, és fel­ad­vánnyal).

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Az al­kal­ma­zás egy já­té­kos ok­ta­tó pro­jekt, amely­ben úgy a vá­ros­la­kók, mint a tu­ris­ták is hasz­nos in­for­má­ci­ót kap­ná­nak Szé­kely­ud­var­hely­ről, tör­té­ne­té­ről, nagy­ja­i­ról, kul­tu­rá­lis in­téz­mé­nye­i­ről. Bár a ke­ret­tör­té­net fik­tív, a kü­lön­bö­ző ál­lo­má­so­kon va­lós in­for­má­ci­ót kap­na, és kel­le­ne fel­dol­goz­zon a fel­hasz­ná­ló a rejt­vé­nyek meg­ol­dá­sá­hoz.

A pro­jekt egy já­té­kos, ka­lan­dos, sze­ret­he­tő Ud­var­helyt mu­tat­na be, amely­ről ér­de­kes dol­go­kat ta­nul­hat­nánk, is­mer­het­nénk meg, ját­szi könnyed­ség­gel.

Mind­ezek mel­lett nap­ja­ink egyik ha­tal­mas ki­hí­vá­sá­nak tar­tom, hogy fi­a­tal ge­ne­rá­ci­ó­ink NE a négy fal kö­zött cse­pe­red­je­nek fel­nőt­té. Ezt sze­mé­lyes, és ugyan­ak­kor ge­ne­rá­ci­ós kö­te­les­sé­günk­nek tar­tom. A tech­ni­ka óv­ha­tat­la­nul az éle­tünk ,,szer­ves” ré­szé­vé vált, így amit te­he­tünk az nem más, mint a le­he­tő leg­he­lye­seb­ben hasz­nál­juk fel az ál­ta­la fel­kí­nált le­he­tő­sé­ge­ket.

Tu­riz­mus ol­dal­ról meg­kö­ze­lít­ve ezt a té­mát, sem len­ne utol­só, egy ilyen al­kal­ma­zás meg­al­ko­tá­sa, ugyan­is az ide ér­ke­zők­kel nem is ta­lál­hat­nánk jobb mó­dot, Szé­kely­ud­var­hely, és kör­nyé­ke meg­is­mer­te­té­sé­re. Egy ilyen szó­ra­koz­ta­tó– ok­ta­tó al­kal­ma­zás ga­ran­tál­tan ma­ra­dan­dó em­lé­ket hagy­na az ide lá­to­ga­tó ven­dé­ge­ink szí­vé­be. Sze­rény meg­lá­tá­som sze­rint, Szé­kely­ud­var­hely, egy csi­szo­lat­lan gyé­mánt a tu­riz­mus pers­pek­tí­vá­já­ból, így min­den e féle öt­let csak fel­fe­le ível­né a mu­ta­tó­it.

Tu­do­má­som sze­rint Er­dély­ben nincs ilyen jel­le­gű al­kal­ma­zás

Hely­bé­li­ként sok­szor fel­tesszük a kér­dést… „Mit le­het Ud­var­he­lyen csi­nál­ni?” Ez a meg­ol­dás egy vá­lasz len­ne erre a kér­dés­re!

A projekt helyszíne

A vá­ros.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Di­á­kok, vá­ros­la­kók, tu­ris­ták.

A projekt becsült költségvetése

30000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Nép­sze­rű­sí­tés, kap­cso­lat­fel­vé­tel a tör­té­ne­lem­ta­ná­rok­kal, a tör­té­net­szá­lak ki­ala­kí­tá­sa.