Kacsaetető automata

Közterek felszerelése (vá­ro­si tér­bú­to­rok, köz­vi­lá­gí­tás stb.)
  • Projekt szerző

    Albert Csaba
  • Publikálva

    2018. augusztus 17.

  • Szavazat

      175

A projekt leírása

Na­gyon fon­tos az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás, de va­jon csak az em­be­rek szá­má­ra? De­hogy! Min­den élő­lény­nek egy­aránt fon­tos! Ez a pro­jekt a Nagy Kü­kül­lőn úsz­ká­ló ka­csák ér­de­ke­it szol­gál­ja, ugyan­is ren­ge­teg ka­csa be­teg­szik meg a nem meg­fe­le­lő étel­ma­ra­dé­kok­tól, ame­lyet az em­be­rek ked­ves­ség­ből, gon­dos­ko­dás­ból szór­nak a fo­lyó vi­zé­be ete­tés gya­nánt. A pro­jekt cél­ja, több ka­csa­ete­tő au­to­ma­ta ki­he­lye­zé­se azok­ra a he­lyek­re, ahol az em­be­rek etet­ni szok­ták eze­ket a cso­dás ma­da­ra­kat. Az au­to­ma­ta egy jel­ké­pes összeg el­le­né­ben egy ma­rék­nyi, mi­nő­sé­gi, spé­ci ka­csa­ele­delt ada­gol­na ki, ami­vel tény­le­ge­sen táp­lál­juk és ké­nyez­tet­het­jük a ,,vá­ros ka­csá­it”. Ez egy ki­vá­ló ugyan­ak­kor ér­de­kes prog­ram le­het min­den vá­ros­la­kó szá­má­ra, úgy a gye­re­kek, kis­gye­re­kes anyu­kák, mint sze­re­tett nyug­dí­ja­sa­ink örö­mü­ket lel­he­tik ben­nük.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ezen pro­jekt fő­ként a vá­ros leg­na­gyobb kö­zös­sé­gi te­ré­nek esz­mei ér­té­két nö­ve­li. Új le­he­tő­sé­get kí­nál az arra sé­tá­ló la­ko­sok, tu­ris­ták szá­má­ra egy­aránt, mind a mel­lett, hogy a ka­csá­in­kat is meg­óv­juk a ki­pusz­tu­lás­tól.

A projekt helyszíne

A Nagy Kü­kül­lő fö­löt­ti híd (Ta­má­si Áron utca), és a fo­lyó men­tén a vá­ro­si park te­rü­le­te.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

2 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Vá­ro­si la­ko­sok, ki­kap­cso­lód­ni vá­gyók, tu­ris­ták.

A projekt becsült költségvetése

50000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gí­tek ki­je­löl­ni a meg­fe­le­lő hely­szí­e­ket.