Játszótér elemek mozgáskorlátozott gyerekeknek

Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság
  • Projekt szerző

    aniko
  • Publikálva

    2019. július 04.

  • Szavazat

      82

A projekt leírása

Ját­szó­tér ele­mek fo­gya­té­kos gye­re­kek­nek: Je­len­leg a fo­gya­ték­kal élő gye­re­kek egy ré­sze csak néz­he­ti eset­leg, hogy az egész­sé­ges gye­re­kek ho­gyan ját­sza­nak. Ezért font­so len­ne olyan ját­szó­tér ele­me­ket is el­he­lyez­ni, ame­lye­ket ez a ka­te­gó­ria is hasz­nál­ni tud­na.
Moz­gás­sé­rült gye­re­kek: Bi­zo­nyos já­ték­ele­mek ki­ala­kít­ha­tók úgy, hogy azt pl. egy ke­re­kes­szé­ket hasz­ná­ló kis­gyer­mek is ön­ál­ló­an tel­jes kö­rű­en, vagy rész­le­ge­sen tud­ja hasz­nál­ni. Pl. vá­rak, jár­mű­já­té­kok meg­kö­ze­lí­té­sé­nél. A meg­fe­le­lő hely­igény biz­to­sí­tá­sa e fo­gya­té­kos­sá­gi cso­port ese­té­ben-a já­té­kok mel­let­ti bur­ko­lat olyan mó­don le­gyen ki­ala­kít­va, hogy az esz­köz mind a szü­lők, mind a gyer­me­kek ré­szé­re el­ér­he­tő le­gyen.
Lá­tás­sé­rült gyer­me­kek: Ta­pint­ha­tó já­ték­ele­mek (ér­de­kes for­mák, fe­lü­le­tek, él­mény­fal, ta­pint­ha­tó fali pa­ne­lek-tér­ké­pek, ta­pint­ha­tó já­té­kok, pl. dá­ma­já­ték): a lá­tás ki­vál­tá­sá­ra. Nö­vény­zet, mint él­mény és ta­pint­ha­tó elem (ta­pin­tás, szag­lás): ér­zé­ki in­for­má­ci­ók biz­to­sí­tá­sá­ra.
A han­gos já­ték­ele­mek (hang­sze­rek): kü­lö­nö­sen nagy él­ményt nyúj­ta­nak ta­pint­ha­tó vol­tuk mi­att.
Hal­lás­sé­rült gyer­me­kek: Kü­lön­le­ges szí­nek és for­ma­vi­lá­gok: fi­gye­lem­fel­hí­vó és szó­ra­koz­ta­tó ele­mek. Vi­zu­a­li­tás fo­ko­zá­sa– szem­kon­tak­tus biz­to­sí­tá­sa já­ték köz­ben, en­nek meg­fe­le­lő­en a já­té­kok adap­tá­lá­sa (nyi­tott, be­te­kint­he­tő já­ték­ele­mek, ját­szó­te­rü­le­tek)– szü­lők és gyer­me­kek biz­ton­sá­gá­nak és biz­ton­ság­ér­ze­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra. Vi­lá­gí­tás ki­emelt fon­tos­sá­ga a já­ték­té­ren (jól lát­ha­tó­ság, lát­szó­dás).

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Min­den­ki szá­má­ra fon­tos a fo­gya­ték­kal élők­kel való kö­zös já­ték le­he­tő­sé­gé­nek meg­te­rem­té­se, mely se­gí­ti az el­fo­ga­dá­su­kat és a be­il­lesz­ke­dé­sü­ket is egy­ben. Ez­ál­tal a fel­nö­vek­vő gyer­me­kek szá­má­ra ez az együtt­lét, együtt­élés tel­je­sen ter­mé­sze­tes­sé vál­hat.

A projekt helyszíne

Vá­ro­si nagy park

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

5 hó­nap hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Fo­gya­té­kos gye­re­kek, akik együtt játsz­hat­nak az egész­sé­ge­sek­kel.

A projekt becsült költségvetése

50.000 lej

Hogyan vehetek részt a projektben?

A pro­ject nép­sze­rű­sí­té­se, le­het­sé­ges tá­mo­ga­tók fel­tér­ké­pe­zé­se.