Indul a „Szólj bele” program

2018. június 30.

Az Udvarhely napok eseményeként, június 9-én indul a „Szólj bele “ program. Nyilvánossá válik az internetes felület, illetve applikáció, ahová a nyár folyamán érkezhetnek a javaslatok. Meghívott: Oláh Emese , Kolozsvár alpolgármestere aki a kincses város Hasonló kezdeményezését mutatja be. 

Indul a „Szólj bele” program

Szé­kely­ud­var­he­lyen a költ­ség­ve­tés egy szá­za­lé­kát, 600 ezer lejt kü­lö­ní­tet­tek el erre a cél­ra, és a kö­vet­ke­ző té­ma­kö­rök­ben le­het öt­le­te­ket meg­fo­gal­maz­ni: jár­dák, zöld­öve­ze­tek, köz­le­ke­dés és köz­le­ke­dés­biz­ton­ság, köz­te­rek vi­lá­gí­tá­sa, bú­tor­za­ta, ok­ta­tás és kul­tú­ra, „in­tel­li­gens vá­ros” pro­jek­tek.