Gyalogos ösvény Szavazásra nem jogosult

Járdautak, járdák és gyalogos területek
  • Projekt szerző

    Kovács Alpár
  • Publikálva

    2018. augusztus 18.

A projekt leírása

A pro­jekt cél­ja, hogy az au­tós köz­le­ke­dés mér­té­két csök­kent­se a vá­ros­köz­pont­ban, és le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son a rö­vid, és gyors gya­lo­gos köz­le­ke­dés­re a la­kó­ne­gye­dek és a vá­ros­köz­pont kö­zött. En­nek ér­de­ké­ben szá­mos kis össze­kö­tő ös­vény hoz­ha­tó lét­re, de ezen pro­jekt költ­ség­ve­té­si ke­re­tei csak egy új gya­lo­gos és bi­cik­lis ös­vény lét­re­ho­zá­sá­ra ad le­he­tő­sé­get.

Ezen pro­jekt a Tá­bor la­kó­ne­gye­det és a vá­ros­köz­pon­tot köt­né össze egy kis gya­lo­gos/​bi­cik­lis ös­vény se­gít­sé­gé­vel, a Béke be­já­ra­tot össze­köt­ve a Sar­kan­tyú ut­cá­val és Jó­zsef At­ti­la ut­cán ke­resz­tül a vá­ros­köz­pont­al.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez e pro­jekt né­hány száz mé­ter rö­vi­dí­tést és ké­nyel­mes biz­ton­sá­gos gya­lo­gost köz­le­ke­dést biz­to­sít a vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb la­kó­ne­gye­de és a vá­ros­köz­pont kö­zött. Nem elég csak be­szél­ni ar­ról hogy ne köz­le­ked­jünk au­tó­val, ez­zel együtt le­he­tő­sé­ge­ket, új nyom­vo­na­la­kat kell lét­re­hoz­ni gya­lo­go­sok és bi­cik­li­sek szá­má­ra.

A projekt helyszíne

Béke utca és Sar­kan­tyú utca kö­zött.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

6 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Min­den Tá­bor-ne­gye­di la­kos.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Ötle­tet ad­tam hoz­zá.