Gyakran ismételt kérdések

A Szólj bele! programmal kapcsolatos kérdések és válaszok

Általános kérdések

Min­den olyan 14 éven fe­lü­li sze­mély, aki Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros te­rü­le­tén la­kik/​él, dol­go­zik, vagy ta­nul. A költ­ség­ve­tés-ter­ve­zés fo­lya­mat­ban való rész­vé­tel­hez nem kell egye­bet ten­nie, mint re­giszt­rál­ni a költ­ség­ve­tés-ter­ve­zés szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­ján.
Nem, mi­vel ki­zá­ró­lag a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek ki­vált­sá­ga részt ven­ni eb­ben a prog­ram­ban.
A pro­jekt­ja­vas­la­to­kat a szoljbele.udvarhely.ro rész­vé­te­li költ­ség­ve­tés-ter­ve­zés hon­lap­ján le­het be­nyúj­ta­ni.
A pro­jekt­ja­vas­la­tok­nak az aláb­bi te­rü­le­tek va­la­me­lyi­ké­be kell be­il­lesz­ked­ni­ük:
 • Járdautak, járdák és gyalogos területek;
 • Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság;
 • Zöld területek és játszóterek;
 • Közterek felszerelése (vá­ro­si tér­bú­to­rok, köz­vi­lá­gí­tás stb.);
 • Oktatási és kulturális infrastruktúra;
 • Digitális infrastruktúra/Smart city.
Ha a ja­vas­lat több te­rü­let­re is be­so­rol­ha­tó, a be­so­ro­lás a ja­vas­la­tot tevő sze­mély­re há­rul.
 • Feleljen meg egy általános és közérdekű célkitűzésnek;
 • Illeszkedjék a Székelyudvarhely és környékén lévő beruházásba, és közterületet célozzon meg;
 • Ne legyen átfedésben a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város által lebonyolított projektekkel, programokkal (pl. nem kor­mány­za­ti szer­vek­nek nyúj­tott tá­mo­ga­tá­sok, sport­tá­mo­ga­tá­sok stb.);
 • Ne legyen ellentétes vagy összeegyeztethetetlen az önkormányzatnál folyamatban lévő tervekkel vagy projektekkel;
 • Ne legyen kereskedelmi vagy reklámtevékenység;
 • Ne legyen etnikai vagy politikai jellegű javaslat;
 • Ne eredményezzen jelentős működési és fenntartási költségeket (kar­ban­tar­tá­si költ­sé­gek, szer­zői jog­dí­jak stb.);
 • Legyen egyértelműen behatárolható, helyhez kötött, minél egyértelműbb és félreérthetetlen;
 • a projekt értéke férjen bele a hozzárendelt költségvetésbe.
A pro­jekt­ja­vas­la­tok el­bí­rá­lá­sa a jo­go­sult­sá­gi fel­té­te­lek tel­je­sí­té­se ese­tén tör­té­nik meg.

Projekttel kapcsolatos kérdések

A be­nyúj­tott pro­jekt­ja­vas­lat meg­va­ló­sí­tá­si költ­sé­ge nem ha­lad­hat­ja meg a 100 000 lejt.
Össze­sen 6 pro­jekt­ja­vas­lat ke­rül fi­nan­szí­ro­zás­ra. Az egyes pro­jek­tek­ja­vas­la­tok ér­té­ke nem ha­lad­hat­ja meg a 100 000 lejt.
Mi­nél lé­nyeg­re tö­rőb­ben van­nak meg­fo­gal­maz­za a pro­jekt­ja­vas­lat rész­le­tei, an­nál egy­sze­rűb­bek lesz­nek a szük­sé­ges elem­zé­sek, me­lyek alap­ján le­he­tő­vé vá­lik a pon­tos költ­ség­ve­tés­becs­lés, il­let­ve ki­vi­te­le­zé­si-vég­re­haj­tá­si terv el­ké­szí­té­se.
Azon ál­lam­pol­gá­rok, akik el sze­ret­nék lát­ni ma­gya­rá­zó/​ki­egé­szí­tő do­ku­men­tu­mok­kal a pro­jekt­ja­vas­la­ta­i­kat (fény­kép, tér­kép, hely­rajz stb.), meg­te­he­tik ezt mel­lék­let­ként fel­tölt­ve a rend­szer­be. A rend­szer a kö­vet­ke­ző for­má­tu­mo­kat fo­gad­ja el csa­tol­mány­ként: JPG, JPEG, PNG, 1 meg­abájt ter­je­de­le­mig, il­let­ve PDF-et 5 meg­abájt ter­je­de­le­mig.
Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la tech­ni­kai elem­zés­nek veti alá a be­nyúj­tott pro­jek­te­ket­ja­vas­la­to­kat. Az elem­zés ered­mé­nye­kép­pen, a ja­vas­la­tok tar­tal­muk­ban és el­kép­ze­lé­sük­ben nem vál­toz­nak, vi­szont a meg­fe­le­lő szak­osz­tá­lyok el­vég­zik a szük­sé­ges mó­do­sí­tá­so­kat an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ja­vas­lat vég­re­hajt­ha­tó le­gyen, pon­to­sabb költ­sé­ge­ket, le­he­tő­sé­ge­ket és ki­vi­te­le­zé­si időt be­csül­ve meg. Ab­ban az eset­ben, ha a be­nyúj­tott pro­jekt­ja­vas­la­tok ha­son­ló­sá­got mu­tat­nak, te­ma­ti­ka, tér és idő­be­ni kö­zel­ség szem­pont­já­ból, fenn­tart­juk a jo­got, hogy ezen pro­jek­te­ket egy na­gyobb pro­jekt­be egye­sít­sük, ter­mé­sze­te­sen a be­nyúj­tó sze­mé­lyek elő­ze­tes ér­te­sí­té­sé­vel. Azon sze­mé­lyek­nek, akik­nek pro­jekt­ja­vas­la­ta­ik el­uta­sí­tás­ra ke­rül­tek, jo­guk­ban áll ké­rést be­nyúj­ta­ni, amely­ben in­dok­lást és ma­gya­rá­za­tot kér­nek az el­uta­sí­tá­si dön­té­sest il­le­tő­en.
Igen. A pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal­ban dol­go­zó prog­ram­fe­le­lős­sel együtt le­het a mó­do­sí­tá­so­kat el­vé­gez­ni.
Igen, az erre ne­ve­sí­tett bi­zott­ság min­den egyes be­nyúj­tott pro­jekt­ja­vas­la­tot tech­ni­ka­i­lag ki­ele­mez, és ha azok meg­fe­lel­nek a ki­írá­si fel­té­te­lek­nek, ak­kor sza­va­zás alá bo­csát­tat­nak.
Egy vá­ros­la­kó ma­xi­mum egy pro­jekt­ja­vas­la­tot nyújt­hat be meg­adott te­rü­le­ten­ként.
A rész­vé­te­len ala­pu­ló work­sho­pok cél­ja a nyil­vá­nos vi­ták ösz­tön­zé­se, a pol­gá­rok/​vá­ros­la­kók ja­vas­la­ta­i­nak meg­hall­ga­tá­sa, va­la­mint a rész­vé­te­li költ­ség­el­szá­mo­lás tisz­tá­zá­sa.
A sza­va­zás a szoljbele.udvarhely.ro fe­lü­le­ten tör­té­nik. Egy IP cím­ről egy sza­va­zat ad­ha­tó le. Az elekt­ro­ni­kus sza­va­zás­hoz elő­ze­tes re­giszt­rá­ció szük­sé­ges ugyan­csak szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pon.
Ki­egé­szí­tő in­for­má­ci­ók a rész­vé­te­li költ­ség­ve­tést il­le­tő­en, a kö­vet­ke­ző el­ér­he­tő­sé­ge­ken igé­nyel­het­nek: mun­ka­na­po­kon: 10:00–13:00 óra kö­zött a 0266-218145 te­le­fon­szá­mon vagy az office@udvarhely.ro e-mail cí­men.
 • Megtapasztalhatom, hogy a véleményem tényleg számít.
 • Ötleteket és kezdeményezéseket fogalmazhatok meg annak érdekében, hogy az életet jobbá és élvezetesebbé tegyem a lakónegyedemben, illetve városomban.
 • Részt vehetek a helyi közösség pénzének kiadására vonatkozó fontossági sorrend meghatározásában.
 • Ötleteimet a közösségem projektjeivé léptethetem elő.
 • Aktívan részt vehetek azok megvalósításában, illetve nyomon követésében.