Fások Partja

Zöld területek és játszóterek
  • Projekt szerző

    Albert Csaba
  • Publikálva

    2018. augusztus 17.

  • Szavazat

      101

A projekt leírása

A pro­ject cél­ja egy zöld­öve­zet ki­ala­kí­tá­sa a Fá­sok utca fo­lyó men­ti ré­szén, a víz­par­ton. A pro­jekt so­rán első lé­pés­ként a fű le­nyí­rá­sa után ja­va­sol­nám, hogy tíz pa­dot he­lyez­zen ki a vá­ros a fo­lyó men­tén, a gya­lo­gos híd­tól fel­fe­le hosszan, a vá­ros tu­laj­do­nát ké­pe­ző te­rü­let­re. A pa­dok mel­lé tíz fa­cse­me­tét le­het­ne ül­tet­ni, eset­leg vi­rág­edé­nye­ket pa­don­ként pe­dig egy-egy sze­me­test le­het­ne ki­he­lyez­ni. El­kép­zel­he­tő­nek tar­ta­nám azt is, hogy a pa­do­kat fűz­fa­bolt­ív ke­re­tez­ze, vagy a nap­ele­mes han­gu­lat­vi­lá­gí­tást is. Ahol a hely en­ge­di, táv­la­ti­lag akár fém­váz­ra fut­ta­tott örök­zöld fu­tó­nö­vénnyel „zöld­szob­ro­kat” is le­het­ne ké­szí­te­ni.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez a pro­jekt ki­hasz­nál­ná az adott, je­len­leg el­ha­nya­golt öve­ze­tet, hogy egy tel­je­sen új kör­nye­ze­tet biz­to­sít­son a ki­kap­cso­lód­ni vá­gyók szá­má­ra.

A projekt helyszíne

A Fá­suk utca part­ja.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

4 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

A kör­nyék­be­li la­ko­sok, csa­lá­dok, és min­den ki­kap­cso­lód­ni vá­gyó.

A projekt becsült költségvetése

20000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gí­tek meg­ta­lál­ni a leg­meg­fe­le­lőbb he­lyet a pa­dok el­he­lye­zé­sé­hez, min­den­ből ki­ve­szem a ré­szem.