Elektromos autótöltő a városközpontba

Digitális infrastruktúra/Smart city
  • Projekt szerző

    Jakab Attila
  • Publikálva

    2018. augusztus 14.

  • Szavazat

      56

A projekt leírása

Az üveg­ház­ha­tá­sú gá­zok ki­bo­csáj­tá­sá­nak csök­ken­té­se ér­de­ké­ben az au­tó­ipar is egy­re ko­mo­lyabb lé­pé­se­ket tesz az elekt­ro­mos au­tók fej­lesz­té­se ér­de­ké­ben, és ez a ten­den­cia a kö­vet­ke­zők­ben je­len­tős nö­ve­ke­dést fog ered­mé­nyez­ni a köz­uta­kon köz­le­ke­dő elekt­ro­mos jár­mű­ve szá­má­ban.

Az elekt­ro­mos meg­haj­tá­sú au­tók el­ter­je­dé­sé­nek tá­mo­ga­tá­sa ér­de­ké­ben ma már min­den mo­dern eu­ró­pai vá­ros le­he­tő­sé­get biz­to­sít a köz­te­re­ken, a vá­ros­köz­pon­tok­ban az elekt­ro­mos au­tók töl­té­sé­re.

A Ma­gyar­or­szá­gi és Ro­má­nia nagy­vá­ro­sok­ban már meg­je­len­tek ezek a töl­tő­ál­lo­má­sok, sőt nem­ré­gi­ben Sep­si­szent­györ­gyön is át­ad­tak ha­son­ló be­ren­de­zést. Így eb­ben a kér­dés­ben ná­lunk is lép­ni kell, el­len­ke­ző eset­ben le­ma­ra­dunk, ezen fej­lesz­té­sek­ről, majd ezt kö­ve­tő­en ki­ma­ra­dunk a mo­dern tu­ris­ták út­vo­na­la­i­ból, hisz ma már egy­re töb­ben elekt­ro­mos au­tó­kat bé­rel­nek.

A konk­rét ja­vas­lat, egy elekt­ro­mos au­tó­töl­tő be­ren­de­zés te­le­pí­té­se a vá­ros­köz­pont­ban, amely egy idő­ben két autó szá­má­ra töl­té­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez a pro­jekt egy újabb kis lé­pés a Smart City el­éré­se felé. A töl­tő­ál­lo­más lét­re­ho­zá­sa hoz­zá­já­rul­na a vá­ros­la­kók elekt­ro­mos autó vá­sár­lá­si ked­vé­hez is, és ki­egé­szí­te­ni a már meg­lé­vő adó­ked­vez­mé­nyes lé­pést, így je­lez­né min­den­ki szá­má­ra, hogy az ön­kor­mány­zat el­kö­te­le­zett a kör­nye­zet­vé­de­lem ezen irá­nyá­ba is.

A pro­jekt­nek tu­risz­ti­kai cél­jai is van­nak, hisz egy­re gya­ko­ribb az elekt­ro­mos meg­haj­tá­sú au­tók bér­lé­si le­he­tő­sé­ge, így ezen tu­ris­ták szá­má­ra is cél­ál­lo­más le­het Szé­kely­ud­var­hely.

A projekt helyszíne

A vá­ros köz­pont­ja.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Az új fej­lesz­té­sek­re nyi­tott, jól ke­re­ső vá­ros­la­kók és a tu­risz­ti­kai szol­gál­ta­tók.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Részt ve­szek a pro­jekt nép­sze­rű­sí­té­sé­ben.