Együtt a természetben!

Közterek felszerelése (vá­ro­si tér­bú­to­rok, köz­vi­lá­gí­tás stb.)
  • Projekt szerző

    Simó Róbert
  • Publikálva

    2018. augusztus 16.

  • Szavazat

      96

A projekt leírása

Ez a pro­jekt egy grill­par­kot fog­lal ma­gá­ba, ahol az em­be­rek egy ki­ala­kí­tott gril­le­ző he­lyi­ség­ben tölt­he­tik a sza­bad­ide­jü­ket. Ezt a te­ret a vá­ros több szeg­le­té­ben ala­kí­ta­nánk ki, pl. Szar­ka­kő, Szely­ke­für­dő, Ke­rek­er­dő . A par­kot egy ke­rí­tés ven­né kö­rül, ami a hely­ség tisz­tán­tar­tá­sát se­gí­te­né (pl. az ál­la­tok el­ke­rü­lé­sét). A par­kon be­lül áll­na egy spe­ci­á­lis föld­be be­to­no­zott grill­sü­tő, asz­ta­lok­kal és pa­dok­kal kör­be­vé­ve. A pa­dok és asz­ta­lok ár­nyé­ko­lá­sát az új­jon­nan ül­te­tett fák biz­to­sít­ják. A gril­le­zés so­rán hát­ra ma­radt hul­la­dé­kot egy sze­mét­tá­ro­ló­ba gyűj­te­nénk. A tü­ze­lő­anyag egy fa­tar­tó­ban len­ne, amit a Vá­ros­ren­dé­szet vagy ma­gán em­be­rek töl­te­né­nek fel.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez a pro­jekt egy újí­tás len­ne a vá­ros szá­má­ra, mi­vel még nem lé­te­zik ilyen park a vá­ros te­rü­le­tén. Ki­vá­lóbb szint­re emel­né a gril­le­zés fo­gal­mát, mi­vel a csa­lá­di il­let­ve ba­rá­ti tár­sa­sá­gok egy han­gu­la­tos, tisz­ta kör­nye­zet­ben tölt­het­nék sza­bad­ide­jü­ket. A kö­zös­ség szá­má­ra egy he­lyet biz­to­sí­ta­na a ki­kap­cso­ló­dás­ra, a min­den­na­pi mó­kus­ke­rék­ből való ki­sza­ka­dás­ra, a kap­cso­lat­te­rem­tés­re, pél­dá­ul mo­to­ros ban­dák és tu­ris­ták pi­he­nő­he­lye len­ne, il­let­ve fi­a­tal tár­sa­sá­gok ta­lál­ko­zó he­lye le­het­ne. A csa­lá­dok szá­má­ra is ki­vá­ló, a szü­lők gye­re­ke­ik­kel együtt ké­szít­het­né el az ebé­det vagy akár a szü­lők ta­nít­hat­nák gye­re­ke­i­ket a ter­mé­szet for­té­lya­i­ra (pl. tűz­gyúj­tás, ter­mé­szet­ben való vi­sel­ke­dés).
A pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sa elő­se­gí­ti a tisz­tá­so­kon, er­dő­szé­le­ken a föld­be ége­tett tűz­he­lyek, ny­lon szaty­rok, mű­anyag pa­lac­kok fel­szá­mo­lá­sát. Ez­zel elő se­git­vel egy ba­rát­sá­go­sabb ter­mé­sze­tett.

A projekt helyszíne

Szely­ke­für­dő (Az el­bí­rá­lá­si bi­zott­ság áll­tal ki­vi­te­lez­he­tő­nek ítélt hely­szín)

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

Max. 3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Ba­rá­ti, csa­lá­di, fi­a­tal, tár­sa­sá­gok.

A projekt becsült költségvetése

Max. 15000 lej grill­par­kon­ként.

Hogyan vehetek részt a projektben?

Hely ki­vá­lasz­tás, anyag ki­sza­mi­tás be­szer­zés, mun­ká­la­tok­ban való se­git­ség­adás.