Csereháti futópálya Minta projekt Szavazásra nem jogosult

Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság
A projekt leírása

A sza­bad­ban mo­zog­ni sze­re­tő, ún. jog­ging-olni vá­gyók min­den álma. Sok em­bert lát­ni sza­lad­ni a be­ton fe­lü­le­te­ken, au­tók kö­zött, vagy ka­vi­csos egyen­let­len ta­la­jon, ami nem egész­sé­ges.
Na­gyon so­kan hasz­nál­nák már és még több em­bert buz­dí­ta­na az egész­sé­ges élet­mód­ra.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

-

A projekt helyszíne

Cse­re­hát, de más ne­gye­dek­ben is jól fo­gad­nák

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

Nem tu­dom, nem ér­tek hoz­zá. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Min­den sza­bad­ban mo­zog­ni va­gyó em­ber.

A projekt becsült költségvetése

Nem tu­dom, nem ér­tek hoz­zá.

Hogyan vehetek részt a projektben?

Bár­mi­ben se­gí­tek, ami­ben tu­dok.