Csalogató 3 D Minta projekt Szavazásra nem jogosult

Járdautak, járdák és gyalogos területek
A projekt leírása

Szé­kely­ud­var­hely vá­ro­si park­já­nak, vá­ros­köz­pont­já­nak sé­tá­ló fe­lü­le­te­i­re 3D tech­ni­ká­val ér­de­kes raj­zok, gra­fi­kák, fest­mé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sa. A köz­te­rü­le­tek szí­ne­seb­bé té­te­le, a vá­ros mű­vé­sze­ti is­ko­lá­já­nak ta­nu­lói se­gít­sé­gé­vel.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Újdon­ság­szám­ban ke­zel­né min­den­ki. Nem csu­pán sza­bad­ide­jü­ket sé­tá­lás­sal töl­tő vá­ros­la­kók szá­má­ra nyúj­ta­na él­ményt, de va­ló­szí­nű­leg tu­ris­tá­kat is von­za­na, szó­ra­koz­tat­na.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely – Vá­ro­si Park, vá­ros­köz­pont több jár­dá­ja (Vá­ros­há­za tér, Kos­suth utca).

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Vá­ros­la­kók, tu­ris­ták.

A projekt becsült költségvetése

50000-60000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Se­gí­tek a hely­szí­nek ki­vá­lasz­tá­sá­ban, va­la­mint a pro­fi 3D gra­fi­ku­sok fel­ku­ta­tá­sá­ban.