Adatkezelési tájékoztató

A Szólj bele! program adatkezelése

A Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la ke­re­tén be­lül mű­kö­dő szoljbele.udvarhely.ro hon­lap mű­kö­dé­si ál­ta­lá­nos fel­té­te­lei. Kér­jük ol­vas­sa el fi­gyel­me­sen és nagy­kö­rül­te­kin­tés­sel az ál­ta­lá­nos fel­hasz­ná­lói fel­té­te­le­ket. Ezen do­ku­men­tum az önök kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és jo­go­sult­sá­ga­ik­ra vo­nat­ko­zó fon­tos tá­jé­koz­ta­tást tar­tal­maz­nak. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap egy olyan on­line szol­gál­ta­tás, ame­lyen ke­resz­tül a Szé­kely­ud­var­he­lyen élők, dol­go­zók, ta­nu­lók il­let­ve 18. élet­évü­ket be­töl­tött egyé­nek­nek le­he­tő­sé­gük nyí­lik arra, hogy meg­ha­tá­roz­zák, Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros költ­ség­ve­té­se egy ré­szé­nek az el­köl­té­sét. Az ál­ta­lá­nos par­ti­ci­pa­tív költ­ség­ve­tés fo­lya­ma­tá­nak a sza­bály­za­ta az aláb­bi­ak­ban ol­vas­ha­tó.

1. Az általános működési elvek és szabályok elfogadása

A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap hasz­ná­la­tá­val el­fo­gad­ja és be­le­egye­zik az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­be. Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la, fenn­tart­ja ma­gá­nak a jo­got, hogy bár­mi­kor mó­do­sít­sa az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­le­ket a szol­gál­ta­tás ja­ví­tá­sa ér­de­ké­ben. Ab­ban az eset­ben, ha to­vább hasz­nál­ja a web fe­lü­le­tet, be­le­gye­zik abba, hogy el­fo­gad­ja az eset­le­ges vál­toz­ta­tá­so­kat. szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pon hasz­ná­la­tos fo­gal­mak je­len­té­se:
  • Felhasználó: – minden olyan természetes személy, aki regisztrált, bejelentkezett és olvassa a rendelkezésre álló információkat-adatokat.
  • Participatív (rész­vé­te­li) költségvetés: az a folyamat, amelynek segítségével, a városlakóknak lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül dönthessenek a költségvetésbe foglalt összegek egy részéről.
  • Projekt-terv-javaslatok – olyan beruházási tervek összessége, amelyek majd elfogadásra és kivitelezésre kerülnek, megfeleltek a részvételi költségvetésbe meghatározott feltételeknek, és amelyeket 18. Életévüket betöltött, itt elő/dolgozó/tanuló egyének nyújtottak be.

2. Az alkalmazás használatának korlátozási feltételei

A szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pot azon sze­mé­lyek hasz­nál­hat­ják, akik be­töl­töt­ték a 18. Élet­évü­ket, il­let­ve Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros te­rü­le­tén fej­tik ki te­vé­keny­sé­gü­ket, él­nek/​dol­goz­nak/​ta­nul­nak. Ugyan­ezen hon­lap nem te­szi le­he­tő­vé, több fel­hasz­ná­ló lét­re­ho­zá­sát egy ugyan­azon sze­mély állt­tal. An­nak ér­de­ké­ben, hogy sza­va­zás zök­ke­nő­men­tes le­gyen, a sza­va­zás pil­la­na­tá­ban Szé­kely­ud­var­he­lyen kell tar­tóz­kod­nia, és hoz­zá­fé­rést kell biz­to­sí­ta­nia a szó­ban for­gó te­rü­let­hez.

3. A bizalmas személyes adatok biztonsága

A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap hasz­ná­la­ta­kor be­gyűj­tött ada­to­kat Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la az Adat­vé­del­mi Sza­bály­zat­ban fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en ke­ze­li, ame­lyet az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­ben lel­he­tő­ek fel. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap sze­mé­lyes jel­le­gű ada­to­kat tá­ról a fel­hasz­ná­ló­i­ról, me­lye­ket a web­lap­ra való re­giszt­rá­ci­ó­kor gyűjt be.(Név, Ke­reszt­név, E-mail, Te­le­fon­szá­mok, Cím, szü­le­té­si év stb.) A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­ra való re­giszt­rá­ci­ó­kor, a fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyes azo­no­sí­tó ada­tai meg­adá­sá­val, au­to­ma­ti­ku­san, ki­fe­je­zet­ten és egy­ér­tel­mű­en ki­je­len­ti, hogy el­fo­gad­ta az erre vo­nat­ko­zó sza­bály­za­tot és, hogy sze­mé­lyes ada­tai sza­ba­don fel­hasz­ná­lás­ra és tá­ro­lás­ra ke­rül­nek. A hon­lap biz­to­sít­ja Önö­ket ar­ról, hogy sze­mé­lyes ada­ta­it nem adja ki har­ma­dik fél­nek. Je­len­leg a web­lap szoljbele.udvarhely.ro sze­mé­lyes ada­to­kat dol­goz fel, ame­lye­ket azon sze­mé­lyek bo­csá­ta­nak ren­del­ke­zés­re akik, jó­hi­sze­mű­en hasz­nál­ják és je­lent­kez­nek be a rend­szer­be, oly mó­don, hogy a ma­gán­élet­hez való jog, a je­len­le­gi ér­vény­ben lévő jog­sza­bály­zás­ba ne üt­köz­zék. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap sem­mi­fé­le fe­le­lős­sé­get nem vál­lal az fel­hasz­ná­lók ál­tal szol­gál­ta­tott ada­tok he­lyes­sé­gét és pon­tos­sá­gát il­le­tő­en. Min­den­ne­mű pró­bál­ko­zás, amely arra irá­nyul, hogy egy má­sik fel­hasz­ná­ló ada­tai ke­rül­je­nek fel­hasz­ná­lás­ra, szi­go­rú­an ti­los, til­tott és csa­lá­si kí­sér­let­nek mi­nő­sül, és a fenn­ál­ló eset­nek meg­fe­le­lő­en jog­sér­té­si vagy bün­te­tő­jo­gi el­já­rást von maga után. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap az Ön hely­ze­té­ről csak a sza­va­zás pil­la­na­tá­ban gyűjt be, a sza­va­zás he­lyes fo­lya­ma­tá­nak be­tar­tá­sa ér­de­ké­ben.

4. Szellemi tulajdonra vonatkozó klauzulák

Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la és/​vagy li­cen­sze­lői a szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­nak, egye­dü­li tu­laj­do­no­sai, ma­guk­ba fog­lal­nak min­den­ne­mű al­kal­ma­zást, do­ma­int és tar­tal­ma­kat, ame­lye­ket ren­del­ke­zés­re bo­csá­ta­nak a hon­la­pon vagy kö­zös­sé­gi mé­di­ák­kal. A www.bu­ge­ta­re par­ti­ci­pa­ti­va.ro –t a Ro­má­nia­ban ér­vény­ben lévő szer­zői jo­gok vé­dik. A www.bu­ge­ta­re par­ti­ci­pa­ti­va.ro –t hon­lap csak sze­mé­lyes és nem ke­res­ke­del­mi cé­lok­ra hasz­nál­ha­tó, el­len­ke­ző eset­ben, a hon­lap­nak kor­lá­to­zott en­ge­dé­lye szük­sé­gel­te­tik. Min­den nem en­ge­dé­lye­zett fel­hasz­ná­lá­si mód, fel­füg­gesz­ti a Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la állt­tal ki­bo­csáj­tott kor­lá­to­zott fel­hasz­ná­lá­si en­ge­délyt. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­hoz kap­cso­ló­dó gra­fi­kák, lo­gók, ké­pek és szol­gál­ta­tá­sok ne­vei nem hasz­nál­ha­tó­ak fel a Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la írá­sos en­ge­dé­lye nél­kül. A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap hasz­ná­la­tá­val Ön be­le­egye­zé­sét adja abba, hogy ne tölt­sön fel, he­lyez­zen, küld­jön e-mailt vagy ad­jon to­vább olyan anya­got, amely ví­ru­so­kat vagy más szá­mí­tó­gé­pes kó­do­kat, fáj­lo­kat vagy prog­ra­mo­kat, ame­lyek meg­sza­kít­ják, meg­sem­mi­sí­tik vagy kor­lá­toz­zák a szoft­ve­rek, hard­ve­rek vagy táv­köz­lé­si esz­kö­zök mű­kö­dé­sét, vagy tor­zít­ják a szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­hoz kap­cso­ló­dó bár­mely tar­tal­mat. Ön is be­le­egye­zik, hogy nem za­var­ja a szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­hoz kap­cso­ló­dó szer­ve­re­ket vagy há­ló­za­to­kat, vagy nem sér­ti a szoljbele.udvarhely.ro hon­lap­hoz kap­cso­ló­dó há­ló­za­tok, el­já­rá­sok vagy sza­bá­lyo­zá­so­kat. Azt is el­fo­gad­ja, hogy nem:
  • Azonosítja magát más személyként, illetve mások nevében a honlap használati ideje alatt;
  • Használja a honlapot illegális és nem tőrvényszerű célokra;
  • Adja el vagy használja fel a honlap teljes vagy rész tartalmait.
A szoljbele.udvarhely.ro nem tá­mo­gat­ja, nem ja­va­sol­ja, és nem to­le­rál­ja a hon­lap mo­bil­esz­kö­zön tör­té­nő hasz­ná­la­tát olyan te­vé­keny­sé­gek so­rán, ame­lyek ve­szé­lyez­tet­he­tik a fel­hasz­ná­lók éle­tét, pél­dá­ul a ve­ze­tés köz­ben. To­váb­bá Ön vál­lal­ja, hogy nem hasz­nál­ja a szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pot ilyen te­vé­keny­sé­gek vég­zé­se köz­ben. szoljbele.udvarhely.ro nem vál­lal fe­le­lős­sé­get az al­kal­ma­zás ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sá­ért, a fel­hasz­ná­lás a sa­ját fe­le­lős­sé­günk­re tör­té­nik.

5. Harmadik fél által működtetett weblapok

A szoljbele.udvarhely.ro hon­lap tar­tal­maz­hat har­ma­dik fél­től szár­ma­zó lin­ke­ket il­let­ve olyan al­kal­ma­zá­so­kat, ame­lyek nem tar­tóz­nak/​kap­cso­lód­nak a hon­lap el­len­őr­zé­se alá. Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la sem­mi­fé­le ké­pen sem kér­he­tő szá­mon, a har­ma­dik fe­lek ál­tal hasz­nált Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­le­kért, il­let­ve ezen al­kal­ma­zá­sok-web­la­pok tar­tal­má­ért, nem be­szél­ve ar­ról, hogy az Önök ál­tal el­fo­ga­dott és meg­ren­delt szol­gál­ta­tá­sok/​ter­mé­kek nem tel­je­sí­té­sé­ért és/​vagy az il­le­tő ke­res­ke­dő nem tel­je­sí­té­sé­ért. Az Önök és a har­ma­dik­fél ál­tal mű­köd­te­tett web­la­pok köz­ti kap­cso­lat csak­is ki­zá­ró­lag az Önök fe­le­lős­sé­ge.

6. Felhasználói költségek

Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la tel­je­sen in­gyen és bér­ment­ve bo­csájt­ja ren­del­ke­zé­sük­re a hon­la­pot. Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la sem­mi eset­re sem ter­hel­he­tő a hon­lap hasz­ná­la­ta ál­tal ge­ne­rált plusz költ­sé­ge­kért. Ha fel­me­rül ez az eset, ak­kor le­gyen szí­ves bő­vebb fel­vi­lá­go­sí­tá­sért az in­ter­net szol­gál­ta­tó­já­hoz for­dul­ni. A hasz­ná­lat ál­tal ge­ne­rált fel­árat az Ön kö­te­les­sé­ge meg­fi­zet­ni. A hon­lap hasz­ná­la­ta egyes or­szá­gok­ban kor­lá­to­zot­tan mű­köd­het és/​vagy ab­szo­lút nem mű­köd­het. Ezen ok, a hon­lap és az ot­ta­ni rend­sze­rek köz­ti in­kom­pa­ti­bi­li­tás le­het, il­let­ve az ide­gen or­szá­gok­ban hasz­ná­la­tos roa­ming kap­cso­lat.

7. A rendelkezésre álló adatok felhasználása

A meg­adott fel­té­te­lek el­fo­ga­dá­sá­val Ön el­fo­gad­ja, hogy a szoljbele.udvarhely.ro bár­mely olyan meg­jegy­zést, in­for­má­ci­ót vagy öt­le­tet fel­hasz­nál­hat, ame­lyet a szoljbele.udvarhely.ro web­ol­da­lon vagy bár­mi­lyen kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nán ke­resz­tül nyúj­tott be, bár­mi­lyen kom­pen­zá­ció, el­is­me­rés vagy fi­zet­ség nél­kül, bár­mi­lyen cél­ra be­le­ért­ve, de nem ki­zá­ró­la­go­san a ter­me­lést, a mar­ke­ting­ter­mé­ke­ket és szol­gál­ta­tá­so­kat, va­la­mint a hon­lap­al­kal­ma­zás lét­re­ho­zá­sá­ra vagy fej­lesz­té­sé­re.

8. Garancia és felelősség

Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la a szoljbele.udvarhely.ro hon­la­pot, tel­je­sen in­gyen és bér­ment­ve, sem­mi­fé­le kü­lön­le­ges kon­dí­ci­ó­val szol­gál­tat­ja. Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la nem von­ha­tó, sem­mi ké­pen, fe­le­lős­ség­re, sem­mi­lyen hiba, mu­lasz­tás, ké­sés mi­att a hon­la­pot il­le­tő­en, to­váb­bá sem­mi­fé­le vesz­te­ség, meg­hi­bá­so­dás, ame­lyet a hon­lap hasz­ná­la­ta okoz­hat, akár al­kal­ma­zá­sa­i­ban, akár esz­kö­ze­i­ben. Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la fenn­tart­ja a jo­got, hogy a hon­la­pot a leg­jobb be­lá­tá­sa sze­rint mű­köd­tes­se. Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la, vagy an­nak kép­vi­se­lői, al­kal­ma­zot­tai, (együt­te­sen vagy egyé­ni­leg) sem­mi­fé­le ké­pen nem von­ha­tó­ak fe­le­lős­ség­re, az eset­le­ge­sen ke­let­ke­zett/​oko­zott bár­mi­ly­el­le­gű ká­rok mi­att, a hon­lap hasz­ná­la­tát kö­ve­tő­en, an­nak el­le­né­re sem, ha azon le­het­sé­ges ká­rok em­lí­tés­re ke­rül­tek vagy sem.

9. Reklamációk

E fel­té­te­lek­be való be­le­egye­zés­sel és el­fo­ga­dá­sá­val, Ön és a hon­lap kö­zött, el­fo­gad­ja, hogy ha bár­mi­lyen kö­ve­te­lés, vi­tás kér­dés vagy vita me­rül­ne fel, vagy ezek­hez a Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek­hez, ér­tel­me­zé­sek­hez vagy jog­sér­té­sek­hez kap­cso­ló­dik, ak­kor azt az al­kal­ma­zan­dó és ha­tály­ban lévő ro­má­ni­ai jog sze­rint kell sza­bá­lyoz­ni és meg­ol­da­ni.

10. Nem megfelelő nyelv használata

Bár­mely­jel­le­gű el­té­rés, amely a hon­lap te­vé­keny­sé­gén kí­vül esik, obsz­cén sza­vak hasz­ná­la­ta, sze­mély­re szó­ló tá­ma­dá­sok, hir­de­té­sek vagy rek­lám szö­ve­gek meg­je­le­ní­té­se, va­la­mint egyé­nek el­le­ni sér­té­sek, sze­mé­lyek ké­tes hí­ré­nek a kel­té­se, le­já­ra­tá­sa, ki­mo­de­rá­lá­si szank­ci­ót von maga után, ezen hoz­zá­szó­lá­sok rész­le­ges/​tel­jes tör­lés­re ke­rül­nek, sőt bi­zo­nyos ese­tek­ben, a hon­lap hasz­ná­la­tá­nak jo­gá­nak a meg­vo­ná­sa, il­let­ve az erre a cél­ra fel­hasz­nált ip-cím le­til­tá­sa. A pro­jekt­ja­vas­la­tok nyil­vá­nos meg­je­le­ní­té­sét a pro­jekt­ja­vas­la­tok be­nyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott leg­fel­jebb 5 mun­ka­nap, mo­de­rá­lás után tesszük köz­zé.

11. Általánosságok

Ab­ban az eset­ben ha, e do­ku­men­tum­ban fog­lalt ren­del­ke­zé­sek-fel­té­te­lek nem tel­je­sít­he­tő­ek vagy akár vég­re­hajt­ha­tat­la­nok, ak­kor e ren­del­ke­zé­sek ha­tá­lyok kí­vül he­lye­zen­dő­ek. A töb­bi ren­de­let-fel­té­tel to­váb­bá is ha­tá­lyos ma­rad a kö­vet­ke­zők­ben. A cí­mek, be­kez­dé­sek, sza­ka­szok, al­pon­tok stb. ki­zá­ró­lag re­fe­ren­ci­a­ként szol­gál­nak, és nem ha­tá­roz­zák meg, nem kor­lá­toz­zák, ér­tel­me­zik vagy le­ír­ják az adott sza­ka­szok cél­ját. A Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei Jogú Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la al­kal­mat­lan­sá­ga ese­té­ben, hogy meg­fe­lel­jen ezen Üze­mel­te­té­si Fel­té­te­lek-ren­del­ke­zé­sek egyi­ké­nek, nem je­len­ti e ren­del­ke­zés vagy bár­mely más ren­del­ke­zés le­mon­dá­sát il­let­ve ha­tá­lyon való kí­vül he­lye­zé­sét.

12. Kapcsolat

Ki­egé­szí­tő in­for­má­ci­ók a rész­vé­te­li költ­ség­ve­tést és hon­la­pot il­le­tő­en, a kö­vet­ke­ző el­ér­he­tő­sé­gen igé­nyel­het­nek: Mun­ka­na­po­kon: 13:00-17:00 óra kö­zött, kö­vet­ke­ző te­le­fon­szá­mon 0266-218132 vagy szoljbele@udvarhely.ro.