A zebra dala – A fény az éjszakában…

Járdautak, járdák és gyalogos területek
  • Projekt szerző

    Kakassy Norbert
  • Publikálva

    2018. július 24.

  • Szavazat

      276

A projekt leírása

A pro­jekt lé­nye­ge az, hogy biz­ton­sá­gos­sá te­gye a gya­lo­go­sok át­ke­lé­sét az út­tes­ten ked­ve­zőt­len fény­vi­szo­nyok mel­lett is. Saj­nos a fő út­vo­na­la­kon van né­hány szin­te köz­ve­szé­lyes­nek ne­vez­he­tő zeb­ra. A pro­jekt, eze­ket a ve­szé­lyes­nek ítélt, sö­té­te­dés után nem be­lát­ha­tó át­já­ró­kat vi­lá­gí­ta­ná meg. A pro­jekt so­rán az át­já­ró egy, vagy mind két vé­gé­re kell fel­ál­lí­ta­ni eze­ket a moz­gás­ra fel­kap­cso­ló­dó, in­tel­li­gens lám­pa­tes­te­ket, ame­lyek be­lát­ha­tó­vá te­szik fé­nyük­kel a tel­jes gya­log­át­ke­lő te­rü­le­tét, rá­adá­sul nap­ener­gia se­gít­sé­gé­vel töl­tőd­het­né­nek fel.

A tech­no­ló­gia Hol­lan­di­á­ból szár­ma­zik, de már az or­szág­ban is elő­sze­re­tet­tel al­kal­maz­zák, leg­kö­ze­lebb Bras­só­ban te­kint­he­tő meg, az aláb­bi lin­ken a vá­ros­la­kók vé­le­mé­nyét is meg­hall­gat­hat­juk itt.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez a pro­jekt szol­gál­ná a gép­jár­mű ve­ze­tők és a gya­lo­go­sok ér­de­ke­it egy­aránt. Sze­rin­tem egy ilyen tech­no­ló­gi­ai újí­tás mi­den la­kó­nak ha­tal­mas se­gít­ség, mond­hat­ni tech­no­ló­gi­ai át­tö­rés a maga ne­mé­ben. Egy biz­ton­sá­gos, lát­ha­tó zeb­ra kulcs­sze­re­pet játsz­hat­na a gya­lo­gos­bal­ese­tek meg­elő­zé­sé­ben.

A projekt helyszíne

Szé­kely­ud­var­hely for­gal­ma­sabb és ve­szé­lyes­nek ítélt gya­log­át­ke­lői (pl. Beth­len Gá­bor utca több sá­vos sza­ka­sza)

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

6 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Gya­lo­go­sok, gép­jár­mű­ve­ze­tők.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

Részt ve­szek a meg­fe­le­lő gya­log­át­ke­lők ki­vá­lasz­tá­sá­ban, és a tesz­te­lé­sen.