A Siculus Ifjúsági Ház nézőterének vízszintbehozása és felújítása Szavazásra nem jogosult

Oktatási és kulturális infrastruktúra
  • Projekt szerző

    Vass Orsolya
  • Publikálva

    2018. augusztus 14.

A projekt leírása

Az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum 2011-ben fel­újí­tá­si ter­vet ké­szí­tett a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház be­fo­ga­dó– és mű­kö­dő­ké­pes­sé­gé­nek bő­ví­té­se, il­let­ve kor­sze­rű­sí­té­si mun­ká­la­ta­i­nak ki­vi­te­le­zé­se ér­de­ké­ben. A terv, amely több – ci­vil, tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tek­nek ki­írt – pá­lyá­za­ti cik­lus­ban volt meg­va­ló­sít­ha­tó, 2018-ban el­ér­ke­zett az utol­só sza­ka­szá­hoz, a te­rem 300 négy­zet­mé­te­res né­ző­té­ri pad­ló­szer­ke­ze­té­nek víz­szint­be­ho­zá­sá­hoz és fel­újí­tá­sá­hoz. A fo­lya­mat első éve­i­ben a te­rem hang– és fény­tech­ni­kai fej­lesz­té­sét va­ló­sí­tot­tuk meg, a fel­sze­re­lé­sek be­szer­zé­sét kö­vet­te egy 70 fé­rő­he­lyes kis­elő­adó, il­let­ve kon­fe­ren­cia­te­rem le­vá­lasz­tá­sa és kor­sze­rű fel­sze­re­lé­se a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Há­zon be­lül, majd a szín­pa­di mel­lék­he­lyi­ség és mos­dó ki­ala­kí­tá­sa kö­vet­ke­zett. Az el­múlt évek­ben a leg­lát­vá­nyo­sabb fej­lesz­tést ki­vi­te­lez­tük, az if­jú­sá­gi ház szín­pa­dát és el­avult szín­pa­di fel­sze­re­lé­sét cse­rél­tük kor­sze­rű ele­mek­re, a nagy­te­rem tel­jes fal­fe­lü­le­tét és a mennye­ze­tet ja­ví­tot­tuk és fes­tet­tük újra, to­váb­bá a fű­tés­há­ló­za­tot mo­der­ni­zál­tuk és a fal­bur­ko­la­to­kat is ki­cse­rél­tük. A Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház 2011-ben el­kez­dett, tu­da­to­san meg­ter­ve­zett és év­ről évre ki­tar­tó mun­ká­val, sza­ka­szok­ban meg­va­ló­sí­tott fej­lesz­té­si és fel­újí­tá­si mun­ka­fo­lya­ma­tá­ban fő­tá­mo­ga­tónk a ma­gyar­or­szá­gi Beth­len Gá­bor Alap­ke­ze­lő Zrt. volt.

Az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum 1994-ben, azaz 24 éve kap­ta meg az in­gat­lan ad­mi­niszt­rá­lá­si jo­gát Szé­kely­ud­var­hely Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­lá­tól, a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház tu­laj­do­no­sá­tól, ez­alatt kö­zös és ön­erő­ből egy­aránt szá­mos kéz­zel­fog­ha­tó ered­ményt si­ke­rült el­ér­ni. A tu­laj­do­nos vál­lal­ta a kül­ső ja­ví­tá­so­kat, míg az UFF az in­gat­lan bel­ső mo­der­ni­zá­lá­sá­ért fe­lelt és vont be rend­szer­sze­rű­en pá­lyá­za­ti for­rá­so­kat. A tu­da­to­san meg­ter­ve­zett és mind­ed­dig nem­kor­mány­za­ti tá­mo­ga­tás­ból meg­va­ló­sí­tott fel­újí­tás utol­só fe­je­ze­te, a 300 négy­zet­mé­te­res né­ző­té­ri pad­ló­szer­ke­zet víz­szint­be­ho­zá­sa és fel­újí­tá­sa vi­szont ki­zá­ró­lag ci­vil tá­mo­ga­tás­ból már nem meg­va­ló­sít­ha­tó, a ter­ve­zés és a ki­vi­te­le­zés költ­sé­ge messze meg­ha­lad­ja egy if­jú­sá­gi szer­ve­zet ren­del­ke­zé­sé­re álló erő­for­rá­so­kat.

Szé­kely­ud­var­hely Önkor­mány­za­tá­nak Szólj bele! c. prog­ram­ja most le­he­tő­sé­get te­remt arra, hogy a vá­ros­la­kók sza­va­za­ta­i­nak tá­mo­ga­tá­sá­val, il­let­ve he­lyi költ­ség­ve­té­si for­rá­sok­ra is ala­poz­va vég­le­ge­sít­sük az UFF 2011-en el­in­dí­tott mun­ká­ját, a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház fel­újí­tá­si fo­lya­ma­tát a nagy­te­rem 300 négy­zet­mé­te­res né­ző­té­ri pad­ló­szer­ke­ze­té­nek víz­szint­be­ho­zá­sá­val és fel­újí­tá­sá­val zár­juk le.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

A Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház éven­te több kon­cert­nek, a he­lyi is­ko­lák ha­gyo­má­nyos gó­lya­bál­ja­i­nak, di­ák­ve­tél­ke­dő­nek, kép­zé­sek­nek, szá­mos tá­jé­koz­ta­tó, kul­tu­rá­lis és sza­bad­idős jel­le­gű prog­ram­nak ad ott­hont, több szé­kely­ud­var­he­lyi és kör­nyék­bé­li ci­vil szer­ve­zet ren­dez­vé­nye is évi rend­sze­res­ség­gel a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház szín­pa­dán zaj­lik. Az if­jú­sá­gi ház nagy­ter­mé­ben szer­ve­zett, kü­lön­bö­ző jel­le­gű és nagy­ság­ren­dű kö­zös­sé­gi ren­dez­vé­nyek át­la­go­san 150-200 fő rész­vé­te­lé­vel zaj­la­nak, ez éven­te nem ke­ve­sebb, mint 4.000-5.000 ven­dé­get je­lent.

A né­ző­té­ri pad­ló­szer­ke­zet víz­szint­be­ho­zá­sá­val és fel­újí­tá­sá­val, a kö­rül­mé­nyek ja­vu­lá­sá­val a be­fo­ga­dott ren­dez­vé­nyek jel­le­ge, nagy­ság­rend­je és szín­vo­na­la to­vább fej­lőd­het, az „Ifi­ház” lá­to­ga­tott­sá­ga pe­dig az el­múlt évek­ben ta­pasz­talt­hoz mér­ten üte­me­sen to­vább nö­ve­ked­het.

A Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház be­fo­ga­dó– és mű­kö­dő­ké­pes­sé­gé­nek bő­ví­té­sé­vel, il­let­ve a kor­sze­rű­sí­té­si mun­ká­la­tok fel­újí­tá­si terv­nek meg­fe­le­lő ki­vi­te­le­zé­sé­vel az „Ifi­ház” mint­egy má­so­dik ott­hont is ad­hat a vá­ros mű­ve­lő­dé­si in­téz­mé­nye­i­nek, töb­bek kö­zött hely­színt biz­to­sít­hat az Ud­var­hely Nép­tánc­mű­hely és a Tom­csa Sán­dor Szín­ház több kul­tu­rá­lis prog­ram­ja szá­má­ra, to­váb­bá ál­lan­dó szék­he­lyet je­lent­het az Üveg­fi­gu­rák szín­ját­szó– és a Ké­ki­rin­gó nép­tánc­cso­port­nak is.

A projekt helyszíne

A Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház – az egy­ko­ri Bu­da­pest Szál­lo­da – Szé­kely­ud­var­he­lyen, a Kos­suth La­jos u. 20. szám alatt ta­lál­ha­tó.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

A szük­sé­ges en­ge­dé­lyek be­szer­zé­sé­nek, il­let­ve a fi­nan­szí­ro­zá­si szer­ző­dés meg­kö­té­sé­nek idő­ke­re­tét fi­gye­lem­be véve a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház né­ző­te­re pad­ló­szer­ke­ze­té­nek víz­szint­be­ho­zá­sa és fel­újí­tá­sa ter­ve­ink sze­rint 3 hó­na­pot vesz igény­be. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

A Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház né­ző­te­ré­nek víz­szint­be­ho­zá­sa és fel­újí­tá­sa el­ső­sor­ban a vá­ros if­jú­sá­gá­nak, il­let­ve kul­tu­rá­lis és tan­in­téz­mé­nye­i­nek, ci­vil szer­ve­ze­te­i­nek éle­té­ben je­lent mi­nő­sé­gi vál­to­zást. Az if­jú­sá­gi ház be­fo­ga­dó– és mű­kö­dő­ké­pes­sé­gé­nek bő­ví­té­se, il­let­ve kor­sze­rű­sí­té­se le­he­tő­sé­get ad arra, hogy az is­ko­lák éves ren­dez­vé­nye­i­nek (gó­lya­bá­lok, kép­zé­sek stb.) tá­gas, jól fel­sze­relt, di­á­kok ál­tal is ked­velt és lá­to­ga­tott hely­színt biz­to­sít­sunk. Az „Ifi­ház” fel­újí­tá­si pro­jekt­jé­nek be­fe­je­zé­se a he­lyi kul­tu­rá­lis in­téz­mé­nyek te­vé­keny­sé­gét is te­her­men­te­sí­ti az ál­tal, hogy prog­ram­kí­ná­la­tuk és mun­ká­juk egy ré­szé­nek te­ret ad, ez­zel pe­dig le­he­tő­sé­get nyit prog­ram­kí­ná­la­tuk szí­ne­sí­té­sé­re és bő­ví­té­sé­re. Az Ud­var­hely Nép­tánc­mű­hely ese­té­ben az ud­var­he­lyi tánc­ház ál­lan­dó jel­le­gű be­fo­ga­dá­sa je­lent­het előnyt, a Tom­csa Sán­dor Szín­ház te­kin­te­té­ben pe­dig pró­bák és ki­sebb elő­adá­sok hely­szí­ne le­het a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház, nem utol­só sor­ban pe­dig az Üveg­fi­gu­rák Szín­ját­szó­cso­por­tot és a Ké­ki­rin­gó nép­tán­co­sa­it is be­fo­gad­ja az if­jú­sá­gi ház, pró­bák­nak és ren­dez­vé­nyek­nek adva hely­színt.

A projekt becsült költségvetése

2011 óta a több lát­vá­nyos és kö­zös­sé­gi szem­pont­ból hasz­nos mun­ká­lat ki­vi­te­le­zé­se mel­lett 2018-ban sür­ge­tő­vé vált az utol­só sza­kasz meg­va­ló­sí­tá­sa, az „Ifi­ház” a pad­ló­szer­ke­ze­té­nek fel­újí­tá­sa és víz­szint­be­ho­zá­sa. A 300 négy­zet­mé­te­res né­ző­tér pad­ló­ja na­gyon meg­ron­gá­ló­dott, a 70-es évek­ben le­ra­kott tö­mör­fa tölgy­par­ket­tá­val bo­rí­tott te­rem több mint 20 cm szint­kü­lönb­ség­gel lejt a be­já­rat­tól a szín­pad irá­nyá­ban. A meg­ron­gá­ló­dott pad­ló­ré­szek cse­ré­je, a szint­kü­lönb­ség meg­szün­te­té­se és a pad­ló víz­szint­be ho­zá­sa rend­kí­vül fon­tos lé­pé­sek az „Ifi­ház” így le­zár­ha­tó kor­sze­rű­sí­té­si ter­vé­ben. A Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház né­ző­té­ri pad­ló­szer­ke­ze­té­nek víz­szint­be­ho­zá­sa és fel­újí­tá­sa c. pro­jekt 75,000 RON költ­sé­get igé­nyel, mely tar­tal­maz­za az el­avult par­ket­ta, a vak­pad­ló­zat és ge­ren­dák fel­bon­tá­sát, a fe­lü­let víz­szint­be­ho­zá­sát, a ka­vi­csos töl­tést és a vak­pad­ló­zat le­ra­ká­sát, to­váb­bá az új par­ket­tá­zat el­he­lye­zé­sét is.

Hogyan vehetek részt a projektben?

Az ön­kor­mány­zat tá­mo­ga­tá­sá­val, to­váb­bá ki­zá­ró­lag ci­vil for­rá­sok be­vo­ná­sá­val az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum 2011 óta dol­go­zik a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház be­fo­ga­dó– és mű­kö­dő­ké­pes­sé­gé­nek bő­ví­té­sén, il­let­ve kor­sze­rű­sí­té­sén. A pro­jekt ki­vi­te­le­zé­se ér­de­ké­ben az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum mind sa­ját erő­for­rá­sa­i­ra, mind pe­dig ta­pasz­ta­la­tá­ra tá­masz­kod­hat, a mun­ká­la­tok ki­vi­te­le­zé­sé­hez szük­sé­ges szak­ér­tői hát­tér­rel, il­let­ve rész­le­tes terv­vel ren­del­ke­zik, ön­kén­te­se­i­nek ten­ni aka­rá­sa s el­hi­va­tott­sá­ga is lat­ba vet­he­tő an­nak ér­de­ké­ben, hogy a Si­cu­lus If­jú­sá­gi Ház 2011-ben út­já­ra in­dí­tott fel­újí­tá­si ter­vét a né­ző­tér víz­szint­be­ho­zá­sá­val és fel­újí­tá­sá­val zár­has­suk.