A Mezítlábas Park felújítása és bővítése, a sétálóösvény körüli tér rendezése Megvalósítva

Zöld területek és játszóterek
  • Projekt szerző

    Vass Orsolya
  • Publikálva

    2018. augusztus 16.

  • Szavazat

      2290
A projekt megvalósításának részletei
A projekt leírása

Nap­ja­ink­ban gon­dot je­len­te­nek nem csu­pán a szé­kely­ud­var­he­lyi, ha­nem az egyéb vá­ro­sok­ban élő gye­re­kek ese­té­ben is az egy­re gyak­rab­ban fel­lel­he­tő, kü­lön­bö­ző jel­le­gű láb– és ge­rinc­de­for­mi­tá­sok. Vá­ro­si kör­nye­zet­ben a gyer­me­kek szá­má­ra kor­lá­to­zot­tak a le­he­tő­sé­gek a me­zít­lá­bas sé­ták­ra, így na­gyon ke­vés in­ger éri a tal­pak izom­za­tát, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen be­kö­vet­ke­zik a bo­ka­süllye­dés, lúd­talp, me­lyek ké­sőbb a tel­jes ge­rinc­re ne­ga­tív ha­tás­sal van­nak. A lúd­talp és bo­ka­süllye­dés a fel­nőt­tek kö­zött is gyak­ran fel­lel­he­tő, ne­vez­het­jük nép­be­teg­ség­nek is akár, mely­nek egész­ség­re mért ká­ros ha­tá­sai a kor elő­re­ha­lad­tá­val egy­re ke­vés­bé ja­vít­ha­tók.

A Me­zít­lá­bas Park le­he­tő­sé­get nyújt gye­re­kek­nek, fi­a­ta­lok­nak és bár­mi­lyen kor­osz­tály tag­ja­i­nak, hogy kü­lön­bö­ző anya­gok­ból ki­ala­kí­tott (vál­to­zó ál­la­gú ho­mok, több mé­re­tő ka­vics, tég­lák, gallyak, fe­nyő­to­boz, szé­na, ku­ko­ri­ca­csu­sza stb.) ös­vé­nyen cipő nél­kül sé­tál­ja­nak, ez­zel ki­kü­szö­böl­ve, ja­vít­va a lúd­tal­pat, a hely­te­len test­tar­tást, il­let­ve az egyén egész­sé­gé­re te­kin­tet­tel jó­té­kony mó­don sti­mu­lál­va a talp izom­za­tát és az ideg­rend­szert.Az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum 2013-ban ter­vez­te meg és épí­tet­te fel Szé­kely­ud­var­he­lyen, a Vá­ro­si Park­ban az ak­ko­ri­ban – szak­sze­rű­sé­gét, ki­ala­kí­tá­sát és nagy­ság­rend­jét te­kint­ve – Ro­má­ni­á­ban egye­dül­ál­ló Me­zít­lá­bas Par­kot. Ha­son­ló, vi­szont sok­kal ki­sebb park Csík­szent­már­ton­ban is mű­kö­dött, ma­gyar­or­szá­gi te­le­pü­lé­se­ken pe­dig több he­lyen is ki­ala­kí­tot­tak már ha­son­ló sé­tá­ló­ös­vé­nye­ket. A pro­jekt kez­de­mé­nye­zői Bre­bán Mag­dol­na-No­é­mi gyógy­tor­nász és az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum vol­tak. Jog­gal le­he­tünk büsz­kék arra, hogy az el­múlt évek­ben – az Eu­ró­pai Bi­zott­ság Euro­pe Di­rect tá­jé­koz­ta­tó há­ló­za­tá­nak se­gít­sé­gé­vel – több he­lyi kö­zös­ség­nek is jó pél­dá­val szol­gál­tunk, az UFF Me­zít­lá­bas Park­já­nak min­tá­já­ra ala­kí­tot­tak ki Ro­má­ni­á­ban elő­ször ha­son­ló ös­vé­nye­ket Gyu­la­fe­hér­vá­ron, Ga­la­con és Râm­ni­cu Vâl­ce­an is.

Je­len pro­jek­tünk lé­nye­ge a 2013-ban fel­épí­tett Me­zít­lá­bas Park ele­me­i­nek fel­újí­tá­sa, bő­ví­té­se, il­let­ve a sé­tá­ló­ös­vény kör­nye­ze­té­nek ki­ala­kí­tá­sa, a tér pa­dok­kal, asz­ta­lok­kal és to­váb­bi, a ké­nyel­mes idő­töl­tés­hez szük­sé­ges, több ge­ne­rá­ció kép­vi­se­lői szá­má­ra is hasz­nál­ha­tó ele­mek­kel tör­té­nő ren­de­zé­se.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Nap­ja­ink­ban gon­dot je­len­te­nek nem csu­pán a szé­kely­ud­var­he­lyi, ha­nem az egyéb vá­ro­sok­ban élő gye­re­kek ese­té­ben is az egy­re gyak­rab­ban fel­lel­he­tő, kü­lön­bö­ző jel­le­gű láb– és ge­rinc­de­for­mi­tá­sok. Vá­ro­si kör­nye­zet­ben a gyer­me­kek szá­má­ra kor­lá­to­zot­tak a le­he­tő­sé­gek a me­zít­lá­bas sé­ták­ra, így na­gyon ke­vés in­ger éri a tal­pak izom­za­tát, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen be­kö­vet­ke­zik a bo­ka­süllye­dés, lúd­talp, me­lyek ké­sőbb a tel­jes ge­rinc­re ne­ga­tív ha­tás­sal van­nak. A lúd­talp és bo­ka­süllye­dés a fel­nőt­tek kö­zött is gyak­ran fel­lel­he­tő, ne­vez­het­jük nép­be­teg­ség­nek is akár, mely­nek egész­ség­re mért ká­ros ha­tá­sai a kor elő­re­ha­lad­tá­val egy­re ke­vés­bé ja­vít­ha­tók.

A Me­zít­lá­bas Park le­he­tő­sé­get nyújt gye­re­kek­nek, fi­a­ta­lok­nak és bár­mi­lyen kor­osz­tály tag­ja­i­nak, hogy kü­lön­bö­ző anya­gok­ból ki­ala­kí­tott (vál­to­zó ál­la­gú ho­mok, több mé­re­tő ka­vics, tég­lák, gallyak, fe­nyő­to­boz, szé­na, ku­ko­ri­ca­csu­sza stb.) ös­vé­nyen cipő nél­kül sé­tál­ja­nak, ez­zel ki­kü­szö­böl­ve, ja­vít­va a lúd­tal­pat, a hely­te­len test­tar­tást, il­let­ve az egyén egész­sé­gé­re te­kin­tet­tel jó­té­kony mó­don sti­mu­lál­va a talp izom­za­tát és az ideg­rend­szert.

A projekt helyszíne

A Me­zít­lá­bas Park hely­szí­ne a Sé­ta­té­ren ta­lál­ha­tó ját­szó­tér, ahol több olyan sza­bad fe­lü­let ta­lál­ha­tó, mely meg­fe­le­lő nem csu­pán a park sé­tá­ló­ös­vé­nye szá­má­ra, ha­nem egy olyan öve­zet ki­ala­kí­tá­sá­ra is, ahol csa­lá­dok, szü­lők, gye­re­kek, idő­sek és fi­a­ta­lok egy­aránt zöld­öve­zet­ben kel­le­me­sen el­tölt­he­tik az időt. A Me­zít­lá­bas Park fel­újí­tá­sa és bő­ví­té­se így le­he­tő­sé­get ad nem csu­pán a sok­szor fe­le­dés­be me­rült, de egész­sé­günk szem­pont­já­ból kulcs­fon­tos­sá­gú láb– és ge­rinc­iz­mok edzé­sé­re, sti­mu­lá­lá­sá­ra, ha­nem egy csa­lád­ba­rát kör­nye­zet ki­épí­té­sé­re is.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

A ki­vi­te­le­zé­si ter­vek el­ké­szí­té­sét kö­ve­tő­en, a tá­mo­ga­tók be­vo­ná­sa és a szük­sé­ges anya­gok be­szer­zé­se, to­váb­bá a kü­lön­bö­ző fa­ele­mek (pa­dok, asz­ta­lok stb.) el­ké­szí­té­se után a sé­tá­ló­ös­vény fel­újí­tá­si és bő­ví­té­si, il­let­ve tér­ren­de­zé­si mun­ká­la­ta­i­ra egy hét­vé­gi ka­lá­ka so­rán tör­té­nik. A tel­jes pro­jekt – szá­mí­tá­sa­ink sze­rint – 1 hó­nap alatt meg­va­ló­sít­ha­tó. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

A pro­jekt ked­vez­mé­nye­zet­tei Szé­kely­ud­var­hely vá­ros la­kói, il­let­ve az ide lá­to­ga­tó tu­ris­ták is. A Me­zít­lá­bas Park jó­té­kony ha­tá­sa a gyer­me­kek lúd­tal­pá­nak, bo­ka­süllye­dé­sé­nek és ge­rinc­prob­lé­má­i­nak ja­vít­sa és ki­kü­szö­bö­lé­se te­rén mér­he­tő. Nem el­ha­nya­go­lan­dó szem­pont a csa­lád­ba­rát kör­nye­zet ki­ala­kí­tá­sa is, ahol kor­osz­tály­tól füg­get­le­nül – szé­kely­ud­var­he­lyi és ide lá­to­ga­tó egy­aránt – el­tölt­het a Vá­ro­si Park­ban, zöld­öve­zet­ben, csen­des kör­nye­zet­ben pár kel­le­mes órát.

A projekt becsült költségvetése

Me­zít­lá­bas Park fel­újí­tá­sá­nak és bő­ví­té­sé­nek, to­váb­bá a sé­tá­ló­ös­vény kö­rü­li tér ren­de­zé­sé­nek költ­sé­gei: 5.000 lej fa­anyag, a me­zít­lá­bas sé­tá­ló­ös­vény ke­re­te, fá­ból ki­ala­kí­tott sza­ka­szok ké­szí­té­se stb. 5.000 lej föld­mun­ká­la­tok, a me­zít­lá­bas ös­vény nyom­vo­na­lá­nak ki­ala­kí­tá­sa stb. 5.000 lej a sé­tá­ló­ös­vény kö­rü­li tér ren­de­zé­se, asz­ta­lok, pa­dok stb. 3.000 lej egyéb anya­gok a me­zít­lá­bas ös­vény sza­ka­sza­i­nak ki­ala­kí­tá­sá­hoz 2.000 lej tá­jé­koz­ta­tó anya­gok, táb­lák és szó­ró­anya­gok ké­szí­té­sé­re.

Hogyan vehetek részt a projektben?

Az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum 2013-ban ka­lá­ka ke­re­té­ben épí­tet­te ki a Me­zít­lá­bas Par­kot, ak­kor több mint 50 ön­kén­tes 20 óra mun­ka alatt 25 kü­lön­bö­ző fe­lü­le­tű sé­tá­ló sza­kaszt ala­kí­tott ki a Vá­ro­si Park­ban. Az UFF ön­kén­te­se­i­hez ak­kor is csat­la­koz­tak szü­lők és gye­re­kek egy­aránt, akik el­ső­ként pró­bál­ták ki a me­zít­lá­bas park tal­pa­kat masszí­ro­zó sza­ka­sza­it. 2013 óta az UFF ön­erő­ből és tá­mo­ga­tók se­gít­sé­gé­vel egy­aránt, ön­kén­te­se­i­nek keze mun­ká­já­val éven­te fris­sí­ti, újít­ja a Me­zít­lá­bas Par­kot. Je­len pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben az Ud­var­he­lyi Fi­a­tal Fó­rum tá­mo­ga­tó­kat von be, il­let­ve a mun­ká­la­to­kat ön­kén­te­se­i­nek se­gít­sé­gé­vel ka­lá­ká­ban vég­zi majd. A Me­zít­lá­bas Park épí­té­se 2013-ban: link A Me­zít­lá­bas Park éven­te tör­té­nő kar­ban­tar­tá­sa, újí­tá­sa: 2014: link 2016: link 2017: link