A fejlődés útja – Mert futni jó! Szavazásra nem jogosult

Járdautak, járdák és gyalogos területek
  • Projekt szerző

    Kakassy Norbert
  • Publikálva

    2018. július 24.

A projekt leírása

Ezen pro­jekt meg­va­ló­su­lá­sa min­den fut­ni vá­gyó, spor­tol­ni kí­vá­nó la­kos­nak örö­met sze­rez­ne. És hála Is­ten­nek nap­ról nap­ra gya­ra­po­dik a fu­tók kö­zös­sé­ge, ugyan­is na­gyon sok po­zi­tív ha­tá­sa van az em­be­ri szer­ve­zet­re néz­ve. A fu­tás az a sport, ami­hez egy ci­pőn kí­vül nincs szük­sé­günk más esz­köz­re. A sport­esz­kö­zök lis­tá­ja rö­vid ugyan, de még szük­ség van né­hány do­log­ra a fel­hőt­len spor­to­lás­hoz, pél­dá­ul a ki­tar­tás és az aka­rat­erő ami nél­kü­löz­he­tet­len.
Ami­vel az ön­kor­mány­zat hoz­zá tud já­rul­ni a la­kók egész­sé­gi ál­la­po­tá­hoz, és a sport nép­sze­rű­sí­té­sé­hez, az egy gu­mí­ro­zott futó sző­nyeg le­he­lye­zé­se len­ne. A pro­jekt hely­szí­né­ül a köz­pon­ti par­kot je­löl­ném meg, a Tom­csa Sán­dor Szín­ház­tól in­du­ló­an, hosszan a Nagy Kü­kül­lő part­ján hú­zód­va a te­re­lő­útig, te­hát a Ta­má­si Áron ut­cát köt­né össze a Hu­nya­di Já­nos ut­cá­val. Ez meg­kö­ze­lí­tő­leg egy 1 ki­lo­mé­te­res sza­kaszt fog­lal ma­gá­ba, a sé­ta­té­ren, a Nagy Kü­kül­lő men­tén. Hosszú tá­von össze le­het­ne köt­ni a Kos­suth La­jos ut­cá­val, egy nagy kört al­kot­va.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

Ez a pro­jekt nö­ve­li vá­ro­sunk leg­na­gyobb park­já­nak úgy gaz­da­sá­gi, mint esz­mei ér­té­két, és új le­he­tő­sé­get te­remt a spor­tol­ni vá­gyók­nak. A vá­ro­si park a leg­na­gyobb kö­zös­sé­gi te­rünk, ér­de­mes len­ne töb­bet bele fek­tet­ni. Egy kül­föl­di tá­vol­lét so­rán let­tem fi­gyel­mes arra, hogy mi­lyen so­kan él­nek a gu­mí­ro­zott sző­nyeg ál­tal nyúj­tott le­he­tő­sé­gek­kel, és há­nyan sza­lad­nak vé­gig a Duna part­ján úgy kora reg­gel, mint késő este. Ezt a le­he­tő­sé­get mi­ért ne te­remt­het­nénk meg az ud­var­he­lyi­ek­nek is?!

A projekt helyszíne

A vá­ro­si park, a sé­ta­tér Nagy Kü­kül­lő fe­lő­li sé­tá­nya, a Ta­má­si Áron és a Hu­nya­di Já­nos utca köz­ti rész.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

3 hó­nap. hónap.

A projekt kedvezményezettjei

Min­den fu­tás­nak hó­do­ló la­kos és tu­ris­ta.

A projekt becsült költségvetése

100000

Hogyan vehetek részt a projektben?

A pro­jekt bár­mely fá­zi­sá­ból ki­ven­ném a ré­szem, hogy meg­va­ló­sul­has­son.