Szólj bele Székelyudvarhely fejlesztésébe!

Ötletelj és töltsd fel, hogy megvalósuljon!

A város szolgálatában
Töltsd fel

jú­lius 8–szeptember 15.

Mi elemezzük

szeptember 15–30.

Szavazd meg

október 1–november 15.

Mi megvalósítjuk

2020-al kez­dő­dő­en.

A szavazás lezárult, nézd meg a nyertes projekteket.


6  Kategória

23  Projekt


Nyertes projektek

Milyen kritériumoknak kell megfelelniük a projektjavaslatoknak ahhoz, hogy szavazni lehessen rájuk?

  • Feleljen meg egy általános és közérdekű célkitűzésnek;
  • Illeszkedjék a Székelyudvarhely és környékén lévő beruházásba, és közterületet célozzon meg;
  • Ne legyen átfedésben a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város által lebonyolított projektekkel, programokkal (pl. nem kor­mány­za­ti szer­vek­nek nyúj­tott tá­mo­ga­tá­sok, sport­tá­mo­ga­tá­sok stb.);
  • Ne legyen ellentétes vagy összeegyeztethetetlen az önkormányzatnál folyamatban lévő tervekkel vagy projektekkel;
  • Ne legyen kereskedelmi vagy reklámtevékenység;
  • Ne legyen etnikai vagy politikai jellegű javaslat;
  • Ne eredményezzen jelentős működési és fenntartási költségeket (kar­ban­tar­tá­si költ­sé­gek, szer­zői jog­dí­jak stb.);
  • Legyen egyértelműen behatárolható, helyhez kötött, minél egyértelműbb és félreérthetetlen; a projekt értéke férjen bele a hozzárendelt költségvetésbe.

A pro­jekt­ja­vas­la­tok el­bí­rá­lá­sa a jo­go­sult­sá­gi fel­té­te­lek tel­je­sí­té­se ese­tén tör­té­nik meg.

Szólj bele! program

Mit foglal magába?

A kö­zös­ség ál­tal ak­tív rész­vé­te­len ala­pu­ló költ­ség­ve­tés egy olyan fo­lya­mat, amely­nek se­gít­sé­gé­vel Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei jogú vá­ros a la­ko­sok öt­le­te­it és kez­de­mé­nye­zé­se­it át­ül­te­ti a va­ló­ság­ba és meg­va­ló­sít­ja azo­kat.

A prog­ram lé­nye­ge, hogy bár­ki aki Szé­kely­ud­var­he­lyen él, dol­go­zik vagy ta­nul, öt­let­ter­ve­ket nyújt­hat be, ame­lyek­kel, meg­lá­tá­sa sze­rint, hasz­nos­sá, él­he­tőb­bé, szeb­bé te­he­ti kör­nye­ze­tét.

A pá­lyá­zók hat ka­te­gó­ri­á­ban te­het­nek ja­vas­la­to­kat: sé­tá­nyok, jár­dák, sé­tá­ló­he­lyek; köz­le­ke­dé­si le­he­tő­sé­gek; zöld­öve­ze­tek és ját­szó­te­rek; köz­te­rü­le­ti be­ren­de­zé­sek (kül­té­ri bú­tor­zat, köz­vi­lá­gí­tás stb.); ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis inf­ra­struk­tú­ra; di­gi­tá­lis vá­ros.

Tovább olvasom

Szólj bele! program hírei 2 hír